Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการอบรมหลักสูตร การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (Performance Measurement)
 
การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการองค์กรเพราะนอกจากการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรจะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าองค์กรประสบความสำเร็จหรือไม่แล้ว หากมีการออกแบบที่เหมาะสม การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรยังมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้องค์กรสามารถนำเอากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรก็เปรียบเสมือนดาบสองคม กล่าวคือหากมีการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสมแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามหากมีการออกแบบและการนำไปใช้ที่ผิดพลาดแล้ว การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารทุกคนจึงสมควรที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการของการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร เพื่อทำให้สามารถใช้การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการในองค์กรได้ต่อไป

หลักการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการทำงาน (Performance Evaluation) แนวคิด และหลักการของ Balanced Scorecard
ความ หมาย และความสำคัญของตัวชี้วัด (Performance Indicators) การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ (Key Performance Indicators) รวมทั้งเป้าหมาย น้ำหนักความสำคัญการกำหนดเกณฑ์การวัด และวิธีการประเมินผล
ตัวอย่างการจัดทำ Balanced Scorecard
Workshop การจัดทำ Balanced Scorecard
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
สรุปและตอบข้อซักถาม

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์  
อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อบรมวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558, เวลา 09.00 – 16.00 น.

5,500 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/209

CONC Thammasat

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
    Mobile  :    09-1119-4503   (ติดต่อ คุณฐานิก)    
    E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th
ผู้เข้าชม : 460 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys