Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D)
 

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยจะทำให้ผู้วิจัยได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการวิจัย และพัฒนางานวิชาการ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือการพัฒนาวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นทางเลือกหรือ วิธีการใหม่ที่ช่วยในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการวิจัยและพัฒนางานวิชาการได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำวิจัยและพัฒนางานวิชาการได้


การฝึกอบรม
บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติคุณสมบัติผู้เข้าอบรม
นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา


การรับวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช


โทรศัพท์ 0 2504 7715-16, 080 555 3353
โทรสาร 0 2503 3558
Website : www.stou.ac.th
E-mail : ceoffice@stou.ac.th

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
- วางแผนและออกแบบการวิจัยและพัฒนา
- เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา
- กรณีศึกษางานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ
- สัมมนาวิพากษ์งานวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ และคณะ

อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2552,

3,300 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.stou.ac.th/study/projects/training/detail/detail00952.htmAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 3512 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys