Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเตรียมพร้อมและเทคนิคในการปฏิบัติพิธีศุลกากรและการตรวจปล่อยเพื่อ รองรับ POST AUDIT ( รุ่นที่ 2 )
 
ค่าสมัครเข้าร่วมสัมมนา 3,800 บาท / คน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  และ 3,300 บาท / คน      (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) กรณีมาจากนิติบุคคลเดียวกัน ราคานี้รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหาว่าง  2  มื้อ และเอกสารประกอบการอบรม  Early bird 3,000 บาท / คน แต่ต้องชำระก่อนวันจันทร์ ที่     14 สิงหาคม 2558

- ความหมายของการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการเข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- หน้าที่ของผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจปล่อย
- กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- ระบบควบคุมทางศุลกากร
- การตรวจสอบเอกสารใบขนสินค้าด้วยตนเองและการชำระค่าภาษีอากร
- ประเด็นที่ศุลกากรมักเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- เทคนิคการเตรียมพร้อมในการจัดเก็บเอกสารเพื่อตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
- การดำเนินคดีและบทลงโทษ
- เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร
- หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและการระงับคดีในชั้นศุลกากร
ฯลฯ

• อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข
หัวหน้าฝ่ายคดี สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร กฎหมายศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษี กรมศุลกากร


โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ ฯ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2558 , 09.00-16.30 น.

3,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://seminardd.com/1970/26293

EBCI

สถาบันวิจัย และฝึกอบรม อีบีซีไอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
084-6420303
ผู้เข้าชม : 459 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys