Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมฟรี หลักสูตร “การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 2 วันที
 
เรียน ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

                ตามที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) ได้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดทำโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency Project) ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2560) เพื่อที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน กำหนดให้มีการจัดสัมมนาหลักสูตร “การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับผู้บริหาร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเชิงระบบ (System Approach) จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารตั้งแต่ระดับ “ผู้จัดการ” ขึ้นไป ขององค์กรท่านและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมสัมมนา แล้วส่งกลับมายังโทรสารหมายเลข  0 2730 6304, 0 2730 6305 หรืออีเมล์ jinnathum@ueet.co.th   ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจิณณธรรม หารเทา โทรศัพท์ 0 2730 6300

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณที่กรุณาสมัครเข้าร่วมการสัมมนามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงควานับถือ


กำหนดการจัดสัมมนา
 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี
 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี
 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ทยากรสัมมนา – ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
ดร. สมชัย มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 20 ปี จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จาก The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอุตสาหกรรมและเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดการพลังงานและน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
ดร. สมชัย เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในโครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการพลังงานและโครงการร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน ซึ่งนำไปสู่ การประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ปัจจุบัน ดร. สมชัย เป็น
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2559 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 กรรมการใน “คณะทำงานพัฒนาคู่มือการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน มอก. 50001-2555” ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 กรรมการใน “คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister’s Industrial Award) ประเภทการจัดการพลังงาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาและวิทยากรของ UNIDO ในหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน มาตรฐาน ISO 50001:2011
 ที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2011 ให้แก่บริษัทเอกชน ต่างๆ จนได้รับการรับรอง เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (Polypropylene Plant, Ethylene Plant, Benzene/Toluene/Xylene Plant และ Acrylonitrile Styrene) บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด (บริษัทในเครือ PTTGC) และ บริษัท โยโกฮาม่ารับเบอร์ จำกัด เป็นต้น

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ โฮเทล จังหวัดราชบุรี

23 กรกฎาคม 2558, 08.30-16.30http://www.ueet.co.th

กระทรวงพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกMail: natakamoll@ueet.co.th 
tel:  027-306300
ชื่อณัฐกมล ศาลาคำ (นัท)
ผู้เข้าชม : 577 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys