Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเขียนผลงานวิชาการและบทความ
 
ในการพิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อนระดับปรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานจำนวนมาก จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ เป็นสำคัญ นอกจากประโยชน์แก่หน่วยงานและแก่ตนเองแล้ว งานวิชาการยังเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ก้าวทันยุคแห่งการเรียนรู้ด้วยการเขียนผลงานวิชาการประเภทต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยหลักการทฤษฎีตลอดจนต้องมีการ ฝึกปฏิบัติด้วย เพราะการเขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกฝนอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถในการเขียนผลงานวิชาการและบทความ ฝึกปฏิบัติการเขียนจนสามารถสร้างผลงานวิชาการได้และได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในการเขียน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
นักวิชาการ ผู้สร้างผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ผู้สนใจการเขียนบทความและงานเขียนที่มีสาระความรู้ทั่วไป รุ่นละ 30 คน 

วิธีการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะได้เอกสารทันทีที่สมัครเพื่อจะได้ศึกษาล่วงหน้า ตลอดจนได้รับความรู้จากการบรรยายแบ่งกลุ่มย่อย ฝึกปฏิบัติทักษะการเขียน และอภิปรายผล โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มเป็นที่ปรึกษาในการเขียน และพิจารณาผลงานวิชาการ

การรับวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  

1. ประเภทและหลักการในการเขียนผลงานวิชาการและบทความ
2. การเขียนตำรา บทความวิชาการ บทความทั่วไป โครงร่างการวิจัย บทความวิจัย บทสรุปผู้บริหาร แผนงานและโครงการ
3. การประเมินผลงานวิชาการอาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2552,

3,300 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.stou.ac.th/study/projects/training/detail/detail00352.htmAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1381 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys