Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC-Mini MBA)ฟรี
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) อบรมฟรี! 
โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ
2.เพื่อเพื่อความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งธุรกิจ 3 ปีแรกให้สามารถอยู่รอด
3.เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ "ทายาทธุรกิจ" ให้สืบทอดกิจการและขยายธุรกิจต่อไปได้
4.เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้าง ให้สร้างโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเอง

สามารถรับผู้อบรมเพียง 35 ท่าน เท่านั้น
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2552

ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น!!

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว 
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.วุฒิการศึกษา
5.แนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea)Module 1 : นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ
Module 2 : ปฐมนิเทศ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่
                      การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ
Module 3 : การบริหารจัดการด้านการตลาด
Module 4 : การบริหารจัดการด้านเทคนิคปฏิบัติการ
                     (การผลิต การบริการ และโซ่อุปทาน)
Module 5 : การบริหารองค์กรและบุคลากร และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Module 6 : การบริหารการเงิน และการจัดการด้านบัญชี
Module 7 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
Module 8 : การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ
Module 9 : การศึกษาดูงานนอกสถานที่

ดร.ธรรมรัตน์  พลอยเพ็ชร์
ดร.วีระพัฒน์  กฤตธนาทิพย์
ผอ.พรรณี     บุญเรือง  (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
ดร.พรรณวดี  สุทธภักติ
อ.โกสุม        ชาติยานนท์
อ.ช่อทิพย์     จิรสัตย์สุนทร
อ.สมาน        จาวโกนันท์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

6 มิ.ย. - 30 ส.ค.52.(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์), 9.00 - 16.00 น.http://www.dusithcd.com/hcd/sec/nec.pdfศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ติดต่อ : ฐิติพร
โทรศัพท์ : 02-244-5410-5
Email : thity_k@hotmail.com
Website : www.dusithcd.com
ผู้เข้าชม : 3776 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys