Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“การพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการ” รุ่นที่ 3
 
จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

หลักการและเหตุผล : 
    การเผยแพร่ความรู้ ผลงานทางวิชาการหรือประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จ ของนักวิชาการไทยในเวทีนานาชาติ สามารถดำเนินการผ่านวิธีการต่างๆ ได้หลายช่องทาง เช่นการนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ การนำเสนอผ่านเว็บไซต์ และการเผยแพร่ผ่านการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่สำคัญ และเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการไทยอีกด้วย 
        การได้รับการตอบรับเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น รูปแบบในการเขียน ความสมบูรณ์ของงานวิจัยในเชิงวิชาการ รวมไปถึงการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ ซึ่งหากได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีพอ ก็จะทำให้เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรมการสร้างความพร้อมให้กับนักวิชาการไทยในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จึงเป็นเรื่องจำเป็นในการผลักดันให้ผลงานวิจัยของไทย ได้เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆในระดับนานาชาติ แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ (ThaiHealth Global Link Initiative Program/ TGLIP) ภายใต้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการไทย และเพื่อให้ผลงานของไทยได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ในการเขียนงานวิจัย ให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิชาการไทยไปสู่เวทีโลก ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต 


การสมัครเข้าอบรม :  หลักฐานการสมัคร :

1.ใบสมัคร 
2.บทคัดย่อ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 (ไม่เกิน 500 คำ) 
3.โครงร่างบทความโดยละเอียด (Detailed Outline)เป็นภาษาอังกฤษ 
4.ร่างบทความ (Draft Article) เป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ในรูปแบบของวารสารที่ท่านสนใจจะตีพิมพ์ 
5.หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับ จากผู้บังคับบัญชา หรือ หน่วยงานต้นสังกัด 
• Download ใบสมัครและแบบฟอร์มหนังสือรับรอง ได้ที่ website: www.ipsr.mahidol.ac.th (Writing for International Publications) 
• ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาที่ E-mail: writeshop@yahoo.com หรือที่แผนงาน TGLIP ตามที่อยู่ ด้านล่าง (เอกสารหมายเลข 1-4 ส่งมาในรูปของ Word document (.doc) เท่านั้น เอกสารหมายเลข 5 ส่งทางไปรษณีย์ 
 
 

สถานที่อบรม : โรงแรม ศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม 73170
โทร 0-2441-0568-9 โทรสาร 0-2441-0554 
Website: http://www.salayapavilion.com 


หลักสูตรการอบรม : การอบรมมี 2 หลักสูตร โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 1 ก่อนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ 2 ต่อไป การอบรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ รายละเอียดของแต่ละหลักสูตรมีดังนี้ 

หลักสูตรที่ 1 Academic Writing Skills 
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนบทความภาษาอังกฤษของนักวิชาการรุ่นใหม่ ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบ บทความวิชาการภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเขียนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ รวมถึงได้รับคำแนะนำที่จำเป็นในการเขียนบทความลงวารสารวิชาการ การอ้างอิงที่ถูกต้อง และการเลือกวารสารเพื่อส่งบทความไปตีพิมพ์ เป็นต้น เมื่อผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 1 แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดทำร่างบทความวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกก่อนเข้าอบรมในหลักสูตรที่ 2 ต่อไป วิทยากรหลักในการอบรม ได้แก่ อาจารย์จาก University of Washington ร่วมกับคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรที่ 1 เป็นเวลา 6 วัน (22 - 29 กรกฎาคม 2552)


หลักสูตรที่ 2 Writeshop 
เป็นหลักสูตรต่อเนื่องเฉพาะสำหรับผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ 1 แล้ว และมีร่างบทความวิชาการภาษาอังกฤษ ที่เขียนมาจากการเข้าอบรมหลักสูตรที่ 1 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ว่ามีความพร้อมที่จะนำมาพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนจะมีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อพัฒนางานเขียนของตน ในด้านเนื้อหาเชิงวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยสาขาเดียวกัน และจะได้รับความรู้และคำแนะนำด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งบทความไปตีพิมพ์จากบรรณาธิการวารสารนานาชาติ โดยวิทยากรหลักในการอบรม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ และบรรณาธิการวารสารนานาชาติ
การอบรมหลักสูตรที่ 2 เป็นเวลา 5 วัน (7 – 11 กันยายน 2552)

ภายหลังการอบรมหลักสูตรที่ 2
ผู้เขียนบทความแต่ละท่านมีบทบาทในการปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และติดต่อวารสารเพื่อส่งไปลงตีพิมพ์ โดยโครงการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งไปลงตีพิมพ์ หากวารสารนั้นๆ มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว Highlights ของการอบรม
-Appropriate journal selection 
-Editor’s perspective on publishable article 
-Developing an outline 
-Constructive literature review, Online searching 
-Writing skills for unity, coherence, clarity and effectiveness 
-Peer review 
-Individual assigned mentor 
-Individual consultation clinic with journal editor 
-Section by section analysis to improve draft manuscript  

วิทยากรหลักในการอบรมทั้งสองหลักสูตร ประกอบด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ และบรรณาธิการวารสารนานาชาติ โดยวิทยากรรับเชิญจากต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ Dr. Sara Curran จาก University of Washington, Dr. Laragh Gollogly จาก Bulletin of the World Health Organizationโรงแรม ศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 22 - 29 กรกฎาคม 2552,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/news/Writing_InterPublication2009/default.htmAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 3181 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys