Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอน และลดความสูญเสียในธุรกิจ
 
ที่มา
เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความรู้ ความชำนาญ  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ให้ประโยชน์ทางวิชาการ   อันสอดรับกับวิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ ที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของ  ประเทศ   และมีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรม ทางด้านการศึกษา และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพวิทยาลัยนวัตกรรม จึงรวบรวบผลงานทักษะและประสบการณ์ ของอาจารย์ในวิทยาลัยมาถ่ายทอดสู่นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ในรูปแบบการประชุมวิชาการ  โดยอาจารย์ประจำของวิทยาลัยจะนำผลงานวิจัย หรืองานเขียนทางวิชาการมากำหนดเป็นหัวข้อการประชุม โดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสาธารณชนผู้สนใจ
วัตถุประสงค์ของการบรรยาย
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในเรื่องความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ
2. เพื่อนำเสนอกลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการต่างๆในการจัดการความไม่แน่นอนและลดความสูญเสียของธุรกิจ
3. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ใช้แนวทางการจัดการความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ

เนื้อหา
         ในการดำเนินธุรกิจบ่อยครั้งที่ความสูญเสียต่างๆเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่ได้ตระหนักถึงความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและไม่ได้เตรียมแผนการที่จะจัดการไว้ การจัดการแบบ Proactiveนั้นเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจควรมีความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การบริหารนวัตกรรม  และการจัดการแบบ Proactive รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างเครื่องมือจัดการความไม่แน่นอนเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งลดความสูญเสียต่างๆ ในทางธุรกิจหัวข้อการบรรยาย
1. ความสำคัญของ Uncertainty Management
2. ตัวอย่างกลยุทธ์การจัดการความไม่แน่นอนในภาคอุตสาหกรรม
3. เครื่องมือการจัดการความไม่แน่นอน
4. กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
5. แนวทางและข้อเสนอแนะในการนำกลยุทธ์และเครื่องมือไปใช้ในการประกอบธุรกิจ

รูปแบบกิจกรรม
                การเสวนาทางวิชาการ-แลกเปลี่ยนเชิงวิชาการ

กำหนด  วัน-เวลา-สถานที่
                 วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย C5  ชั้น 5 อาคารหอสมุดเดิม  วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์    กำหนดการ 
หัวข้อเสวนาทางวิชาการ CITU FORUM ครั้งที่  5
กลยุทธ์ และเครื่องมือในการจัดการความไม่แน่นอน
และลดความสูญเสียในธุรกิจ :
(Strategies and Tools for Managing Uncertainties and Reducing Losses in Business)
โดย      อาจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์  อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์
วิทยากรรับเชิญ  ดร.สิทธิพร  ดาดาษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ SMEs
วันพฤหัสที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

13.00 น.     ลงทะเบียน
13.30  น.    ผู้ดำเนินรายการ เชิญท่านคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
 กล่าวเปิดการเสวนา   และ แนะนำวิทยากร 
13.45  น.    เริ่มการเสวนา 
16.00 น.     เปิดให้ซักถาม และ สรุปการเสวนา
16.30 น.     จบรายการ


อาจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์  อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์
ดร.สิทธิพร  ดาดาษ  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ SMEs

ห้องบรรยาย C5 ชั้น 5 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552, 13.00 - 16.30 น.http://www.itu.tu.ac.th/web2/thai/seminar_detail.asp?id=176ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ : พัชรพล ชาญอุไร
โทรศัพท์ : 026235055
Email : ramonmond@windowslive.com
Website : www.itu.tu.ac.th
ผู้เข้าชม : 2440 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys