Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ศึกษาดูงาน Top Industries in Kanagawa, Japan #Nissan Manufacturing Spirit to be Worldwide
 


พุธ 26 ส.ค. 58 กรุงเทพฯ – ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น
20.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอานวยความสะดวก
22.45 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮาเนดะ โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG682 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.10 ชั่วโมง) พฤหัสบดี 27 ส.ค. 58 เมืองคาวาซากิ : ศึกษาดูงาน NEXCO Central Communication Plaza Kawasaki – เมืองโยโกสุกะ : ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตรถยนต์นิสสัน มอเตอร์ (Oppama Plant) – เมืองคามาคูระ : นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุทสึ – เมืองโยโกฮาม่า : สารวจตลาดการค้าย่าน โมโตมาชิ (Motomachi Street)
06.55 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
08.30 น.
ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ ไปเมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ (Kawasaki, Kanagawa Prefecture) 10.00 – 11.30 น. ศึกษาดูงาน NEXCO Central Communication Plaza Kawasaki ศูนย์ควบคุมการจราจรแห่งนี้ บริหารงานโดย NEXCO Central Group ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการและจัดการด้านการจราจรบนทางด่วน การก่อสร้าง การซ่อมแซม การเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจร และการบริหารจุดพักรถ (Rest Area) เพื่ออานวยความสะดวก และดูแลด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เพื่อให้เป็น “ถนนแห่งอนาคต” สาหรับผู้เดินทางทุกท่าน ข้อมูลการจราจรทั้งหมดจะถูกรวบรวมโดย กล้องที่ติดตั้งบนประตูค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC, Electronic Toll Gate) เช่น กล้องวงจรปิด และเคาน์เตอร์จราจร พร้อมทั้งผ่านการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ และแสดงผลบนจอภาพขนาดใหญ่ ณ เวลานั้นๆ (Real Time Display) ทาให้เจ้าหน้าที่ควบคุมศูนย์การจราจร สามารถประสานงานให้ทีมงานออกไปแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร หรือเคลื่อนย้ายอุปสรรคบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็ว (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) 90 นาที
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 – 15.30 น. ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตรถยนต์นิสสัน มอเตอร์ (Nissan Motor Co.,Ltd. – Oppama Plant, Yokosuka-shi, Kanagawa) โรงงานนิสสัน Oppama Plant ผลิตรถ Compact Cars และ “LEAF” ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% (100% Electric Vehicle (EV)) รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้งานได้ทั่วไป โดยไม่ปล่อยไอเสีย และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้โรงงานนิสสัน Oppama Plant นาเอาเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาในระบบการผลิต และยังเป็นผู้คิดค้นระบบสายการผลิตรถยนต์แบบผสม คือในสายการผลิตเดียวกันสามารถผลิตรถต่างรุ่นได้
Page 2 of 5 (Updated: 1 July 2015)
พร้อมๆกัน ซึ่งทาให้ Nissan ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตรถยนต์ชั้นนาระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นฐานสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการผลิต เพื่อส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆไปยังโรงงานนิสสันทั่วทุกมุมโลก o Nissan Manufacturing Spirit to be Worldwide o เรียนรู้ระบบการผลิตแบบนิสสัน (Nissan Production Way - NPW) การพัฒนาคุณภาพภายใต้แนวทางการผลิตของนิสสัน ผ่านการแบ่งปันข้อมูลและเรียนรู้การพัฒนาผลิตภาพการผลิตร่วมกัน Nissan Two “Never Endings” : - Never ending synchronization (Douki) with the customers - Never ending quests to identify problems and put in place solutions o Nissan Oppama Plant Tour (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) 90 นาที 16.30 – 17.00 น. นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งเมืองคามาคูระ (The Great Buddha of Kamakura, Kotoku-in) อันเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีของคนญี่ปุ่น หลวงพ่อโตไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยคามาคูระเมื่อราว 300 กว่าปีก่อน เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งสาริดสูงถึง 12 เมตร ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อในการบนบาน ขอให้ประสบความสาเร็จต่างๆ ไม่ว่าเรื่อง การงาน ความรัก สุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอลูก สาหรับคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก
17.00 น.
เดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานางาวะ (Yokohama, Kanagawa) เมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโตเกียว เป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่บนอ่าวโตเกียวและเป็นเมืองศูนย์กลางที่สาคัญ เนื่องจากมีท่าเรือพาณิชย์นานาชาติใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกล เมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นที่เปิดสู่โลกภายนอก จึงได้รับวัฒนธรรมและความเจริญจากต่างประเทศ และเติบโตจนเป็นเป็นเมืองนานาชาติที่เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมสมัยใหม่ รวมทั้งเป็นท่าเรือทางการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า 19.00 – 19.30 น. สารวจตลาดการค้าย่านโมโตมาชิ (Motomachi Shopping Street) ย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งใน เมืองโยโกฮาม่า มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนาระดับโลกรวมถึงสินค้าพื้นเมือง เมื่อปีคริสต์ศตวรรษที่ 19 ย่านนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวนาและชาวประมง จนถึงปี ค.ศ. 1859 ท่าเรือเมืองโยโกฮาม่าได้เปิดตัวขึ้น ทาให้ชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามา ทาให้มีร้านค้า ร้านอาหารหรู ปัจจุบันย่านนี้เป็นแหล่งเผยแพร่เทรนด์ต่างชาติ และถูกขนานนามว่า Motomachi Shopping Street
20.00 น.
Check-In Hotel (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) ในเมืองโยโกฮาม่า พักผ่อนตามอัธยาศัย ศุกร์ 28 ส.ค. 58 เมืองโยโกฮาม่า : ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตเครื่องยนต์นิสสัน (Nissan Yokohama Plant – Engine Assembly) – เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ( Shin – Yokohama Raumen Museum) – ศึกษาดูงาน โรงเบียร์คิริน (Kirin Brewery) – ท่าเรือโอซังบาชิ – ล่องเรือชมวิวเมืองโยโกฮาม่า – สารวจตลาดย่านไชน่าทาวน์
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09.00 น.
ออกเดินทางสู่โรงงาน Nissan Yokohama Plant 10.00 – 12.00 น. ศึกษาดูงาน โรงงานนิสสัน โยโกฮาม่า (Engine Assembly Production Line, Nissan – Yokohama Plant) โรงงานผลิตเครื่องยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องยนต์, อุปกรณ์มอเตอร์สาหรับรถไฟฟ้า/Hybrid, ชิ้นส่วนช่วงล่าง, การตีขึ้นรูป, การหล่ออลูมิเนียม, การเชื่อม, การปั้มขึ้นรูปต่างๆ ภายใต้การควบคุมการผลิตด้วยโปรแกรม Nissan Production Way ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตอย่างสูง (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) 120 นาที 12.30 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ( Shin – Yokohama Ramen Museum) พิพิธภัณฑ์ราเม็งแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 โดยคุณโยจิ อิวะโอะกะ (Yoji Iwaoka) ราเม็งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมนานาชาติที่ผ่านเข้าสู่ญี่ปุ่น โดยชาวจีนนาเข้ามาด้วยตอนที่อพยพมาทางานตามเมืองท่าเรือ ในช่วงแรกเรียกว่าบะหมี่จีน เมื่อคน
Page 3 of 5 (Updated: 1 July 2015)
ญี่ปุ่นได้ชิมก็ติดใจและดัดแปลงรสชาติให้เข้ากับคนญี่ปุ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการผลิตราเม็งกึ่งสาเร็จรูปหลากหลายชนิด พิพิธภัณฑ์ราเม็งแห่งนี้มีทั้งหมด 3 ชั้น และแต่ละชั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยชั้นแรกจะเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของราเม็งญี่ปุ่น เครื่องมือในการผลิต ชั้นบนเป็นร้านค้าจาหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับราเม็งและของที่ระลึก ส่วนชั้นใต้ดินจะเป็นร้านราเม็งที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นทั้งหมด โดยแต่ละร้านจะมาจากเมืองแห่งราเม็ง เช่น ซัปโปโร, ฟูคุชิมะ, วาคายามะ, ฮากาตะ รับประทานอาหารกลางวัน – ราเม็ง จากร้านราเม็งที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) 14.45 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน โรงเบียร์คิริน (Kirin Brewery, Yokohama) โยโกฮาม่า เป็นที่แรกในญี่ปุ่นที่มีการนาเข้าเบียร์มาจากยุโรป และยังเป็นที่แรกที่มีการผลิตเบียร์ในเชิงอุตสาหกรรม บริษัท Kirin Brewery 1 ใน 4 ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ก็ถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่เมื่อกว่าร้อยปีก่อน ปัจจุบันมีโรงกลั่นอยู่กว่า 10 แห่งทั่วญี่ปุ่น ชมขั้นตอนการผลิตเบียร์ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ ต้ม กลั่น หมัก จนถึงการบรรจุและขนส่ง โรงงาน Kirin ใช้วิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เบียร์ชนิดต่างๆของ Kirin จะถูกผลิตขึ้นด้วยสัดส่วนของมอลท์ที่แตกต่างกันจึงมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เท่ากัน เบียร์ไฮไลท์ของที่นี่ คือ Ichiban Shibori เบียร์ที่ผลิตจากเฉพาะจากมอลท์เข้มข้นที่สกัดได้จากขั้นตอนแรกสุดเท่านั้น ทาให้มีกลิ่นหอมมากแต่เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ต่า (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) 16.30 น. ชมและถ่ายภาพ ณ ท่าเรือโอซังบาชิ (Osanbashi Pier) ท่าเรือผู้โดยสารระหว่างประเทศ (The Osanbashi International Passenger Terminal) แรกเริ่มสร้างขึ้นในปี 1894 ต่อมาได้รับการปรับปรุงในปี 2002 ให้เป็นอาคารผู้โดยสารที่ทันสมัย ท่าเรือแห่งนี้ถูกออกแบบโดย Alejandro Zaera-Polo และ Fashid Moussavi ทีมสถาปนิกจากอังกฤษ โดยเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน International Design Competition เพื่อสร้างท่าเรือนี้โดยเฉพาะ จากจานวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจาก 41 ประเทศ และได้รางวัลออกแบบสถาปัตย์ยอดเยี่ยมระดับโลก Worldwide Award ในปี 2004 อาคารถูกออกแบบพื้นที่ให้เหมือนคลื่นทะเลประกอบด้วยสนามหญ้าสีเขียว ภายในอาคารมีลักษณะพิเศษคือไม่มีเสา คาน บันได ใช้ทางลาดและลิฟท์เป็นทางขึ้นลง ด้านบนจัดทาเป็นดาดฟ้ามีสวนสาธารณะให้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านล่างมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ร้านค้า ร้านอาหาร และห้องโถงสาหรับจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆ 17.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารค่า Dinner Cruise ล่องเรือชมวิวเมืองโยโกฮาม่า พร้อมดินเนอร์ ชมความงามของในเมืองโยโกฮาม่า และชิงช้าสวรรค์ซึ่งเป็นจุดเด่นของเมือง ชมวิว Minato Mirai 21 หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า “MM21” เมืองท่าเรือแห่งอนาคต (Minato แปลว่า ท่าเรือ และ Mirai แปลว่า อนาคต) เป็นท่าเรือที่มีความสวยงามและทันสมัยมาก MM21 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของโยโกฮาม่า ประกอบด้วยบรรดาตึกสูงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Land Mark Tower (ตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น), Queen’s Square (ตึกแฝด 3 หลัง เรียงต่อกันมาด้วยความสูงที่ลดหลั่นกัน ซึ่งออกแบบรับกับตึก Land Mark Tower เป็นอย่างยิ่ง) หรือ Grand Inter-Continental Hotel (โรงแรมสามเหลี่ยมหลังมน) เรือ Nippon Maru สวนสนุก Cosmo World
Page 4 of 5 (Updated: 1 July 2015)
19.00 – 19.45 น. สารวจตลาดย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ถิ่นชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเก่าแก่พอๆกับย่านท่าเรือ มีซุ้มประตูทางเข้าแบบจีนที่สวยงามแตกต่างกันตั้งขวางถนนอยู่ถึง 10 แห่ง อาทิ ประตู Genbu – mon ด้านตะวันตกติดกับโยโกฮาม่าสเตเดี้ยม ประตู Choyo – mon ทางด้านทิศเหนือ เป็นประตูที่จะพบเป็นแห่งแรกถ้าเดินมาจากสวนยามาชิตะ ประตู Enpei – mon ทางด้านทิศใต้ ถ้ามาทางสถานีรถไฟอิชิคาวาโจ (Ishikawacho) เดินออกจากสถานีจะพบประตู Seiyo – mon เป็นต้น ประตูแต่ละแห่งสร้างขึ้นและตั้งได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย (Feng Shui) ศาสตร์ของคนจีนที่มีมานาน มีอาหารให้เลือกรับประทานมากมายภัตตาคารอาหารมีอยู่ราว 150 ร้าน และร้านที่จาหน่ายขนมหวานนาเข้าจากจีน และสินค้าเบ็ดเตล็ดจากที่อื่นๆในเอเชีย (หากมีเวลา)
20.00 น.
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย เสาร์ 29 ส.ค. 58 เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino-Hakkai) – เยี่ยมชม ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji San) – สารวจตลาด Gotemba Premium Outlets – นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองโตเกียว
07.00 – 07.30 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 09.30 – 10.30 น. เยี่ยมชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino-Hakkai) หรือหมู่บ้านน้าใส จ.ยามานาชิ หมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคูวากุชิโกะ (Kawaguchiko) และ ยามานะคาโกะ (Yamanakako) บ่อน้า Oshino Hakkai เชื่อกันว่าเป็นน้าที่ผุดจากใต้ดิน ไหลมาจากภูเขาฟูจิ เกิดจากการหลอมละลายของหิมะ และไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุน ใช้เวลานานถึง 80 ปี ทาให้น้าในบ่อใสมาก จนได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้าที่ดี 1 ใน 100 ของแหล่งน้าในญี่ปุ่น ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และทัศนีภาพที่งดงาม หมู่บ้านโอชิโนะยังถือเป็น แหล่งชอปปิ้งสินค้าโอทอปชั้นเยี่ยม และยังเป็นจุดชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิอีกที่หนึ่งด้วย 11.00 – 12.00 น. เยี่ยมชม ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji San) ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น ด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้าทะเล ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ (หากสภาพอากาศเอื้ออานวย) จากบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 – 16.00 น. สารวจตลาด Gotemba Premium Outlets แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งจากในและต่างประเทศมากมาย อาทิ เครื่องสาอาง เครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย รวมทั้งคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋า Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armani หรือจะเลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan สินค้าสาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิมากนัก หากสภาพอากาศดีสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามและชัดเจน
16.30 น.
เดินทางสู่เมืองโตเกียว โดยรถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซน” (Shinkansen Bullet Train) ชินคันเซ็นเป็นรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น หัวของรถไฟที่มีรูปร่างคล้ายกับหัวกระสุน เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1964 สามารถวิ่งด้วยความเร็วเกือบ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีรางรถไฟครอบคลุมพื้นที่สาคัญตามเมืองใหญ่ๆ ของประเทศ เป็นระยะทางรวมกันถึง 2,459 กิโลเมตร ทั้งยังมีความปลอดภัยสูง ด้วยการสร้างทางรถไฟที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงและจากัดทางคดเคี้ยวให้เหลือน้อยที่สุด จึงทาให้ไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือพายุไต้ฝุ่นก็สามารถวิ่งได้ตามปกติ
Page 5 of 5 (Updated: 1 July 2015)
19.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร คานิโดระคุ อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู พร้อมด้วยอาหารขึ้นชื่อของญี่ปุ่นนั่นคือ “ปูยักษ์” รับประทานปูยักษ์นึ่งพร้อมด้วยน้าจิ้มและเครื่องเคียง ผักสดชนิดต่างๆ มากมายให้เลือกทาน ปูหม้อไฟ ยาปูสไตล์ญี่ปุ่น ซูชิปู ซาชิมิหรือปลาดิบ เทมปุระปู นอกจากนั้นยังมีเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักดองสไตล์ญี่ปุ่น และข้าวสวยร้อนๆเสิร์ฟพร้อมด้วยชาญี่ปุ่น ตบท้ายด้วยของหวาน
20.00 น.
เข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel (ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิตย์ 30 ส.ค. 58 เมืองโตเกียว – นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซะกุซะ – สารวจตลาดย่าน ชิบุย่า – สารวจตลาด Mitsui Outlet Park Misarazu – เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 09.30 – 10.30 น. นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซะกุซะ วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพมากที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมีโคมไฟยักษ์ที่สูงที่สุดในโลก (4.5 เมตร) ซึ่งแขวนอยู่ ณ ประตูทางเข้า “ประตูฟ้าคารณ” ด้านหน้าสุดของวัด นอกจากนี้ บริเวณ “ถนนนากามิเซะ” ถนนหน้าวัดจากประตูเข้าสู่ตัววิหาร ยังเป็นที่ตั้งของร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆมากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า ของฝากที่ระลึก ฯลฯ 11.30 – 14.30 น. สารวจตลาดย่าน ชิบุย่า และ ถ่ายรูปคู่กับ “ฮาจิโกะ” รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตของคนโตเกียว *** รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และอิสระสาหรับการเลือกซื้อสินค้า *** 15.30 – 19.30 น. สารวจตลาด Mitsui Outlet Park Kisarazu เอาท์เลทแห่งใหม่ตั้งอยู่ในเขตเมือง Chiba ใกล้กรุงโตเกียวที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายน 2558 มีร้านค้ามากถึง 171 ร้าน เป็นแหล่งรวมสินค้า Luxury Brand อาทิ Ferragamo, Burberry, Armani, Paul Smith, Vivien Westwood, Coach, Marc By Marc Jacobs, Longchamp และอื่นๆ รวมถึง Japanese Select Shop เช่นShips, BEAMS, UNITED ARROWS, NANO UNIVERSE, CIAOPANIC นอกจากเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เครื่องครัว อย่างเช่น ร้านของไอดอลคุณแม่บ้าน Kurihara Harumi ที่มีของใช้ในบ้านในครัว ตาราอาหาร ร้าน Fauchon จากฝรั่งเศส ร้าน Peck จากอิตาลี ร้านเครื่องเขียนจากเยอรมันยี่ห้อ LAMY *** รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และอิสระสาหรับการเลือกซื้อสินค้า ***
19.30 น.
เดินทางจาก Mitsui Outlet Park Kisarazu สู่สนามบินนานาชาติฮาเนดะ จันทร์ 31 ส.ค. 58 เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย (สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ)
00.20 น.
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG661 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.30 ชั่วโมง)
04.50 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
** หมายเหตุ ** รายละเอียดกาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
จัดโดย : หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=475

Business Matching FTI

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณจารุณี
  โทรศัพท์: 02-345-1180
  มือถือ: 086-329-1976
E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
2. คุณนิศาชล
  โทรศัพท์: 02-345-1118
  มือถือ: 086-329-1977
E-mail: nisachons@off.fti.or.th, nisachon.fti@gmail.com
ผู้เข้าชม : 553 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys