Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Update กฎหมายใหม่ที่ใช้บังคับปี 2551-2552 ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์การได้อย่างไร
 


-การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต เพิ่มเป็น 100,000 บาท กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองอื่นเพิ่มเติม เช่นประกันชีวิตพร้อมสุขภาพ จะใช้สิทธิอย่างไร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)ฯ ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2551 ฉบับล่าสุด 
-การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพิ่มเป็น 100,000 บาท สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ใช้สิทธิอย่างไร 
-การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุน คืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) เพิ่มเป็น 500,000 บาท ทำอย่างไรจึงจะได้ 700,000 บาท 
-การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) เพิ่มเป็น 500,000 บาท ทำอย่างไรจึงจะได้ 700,000 บาท 
-ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้สุทธิจากการคำนวณภาษีเงินได้ตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรก ในปีภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ใช้กับเงินได้พึงประเมินทุกประเภทหรือไม่ 
-การลดอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นกิจการ SMEs ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท เหลือ 15% และ 25% มีเงื่อนไขอย่างไร 
-เงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 150,000 บาท ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล(SMEs) ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท 
-การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักร และทรัพย์สินอย่างอื่น ของกิจการทั่วไป และ SMEs ต่างกันอย่างไร สิทธิประโยชน์นี้รวมถึง Software ด้วยหรือไม่ 
-ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 10% เหลือ 7% ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 
-ขยายเวลาการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหากำไร จาก 3% เหลือ 0.1% ถึงวันใดของปี 2553 
-การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 20% และ 25% เป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2551 – 2553 สำหรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเงื่อนไขอย่างไร 
-หลักเกณฑ์ และวิธีการบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง เริ่มเมื่อใด 
-การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินประเภททรัพย์สินอย่างอื่น ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นกิจการ SMEs ซื้อหรือได้รับโอนกรรมสิทธิ์เพื่อมีไว้ในการประกอบกิจการของตนเอง ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 500,000บาท มีเงื่อนไขอย่างไร ใช้ได้ถึงรอบระยะเวลาบัญชีใด 
-มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ปี 2552 
*การยกเว้นภาษี โดยขยายวงเงินได้ขั้นต่ำจาก 60,000 เป็น 1,000,000 บาท ผลเท่ากับเป็นการยกเว้นภาษีขั้นต่ำจำนวน 5,000 บาท ในการยื่นแบบ ภงด 90 ของปีภาษี 2552 เป็นต้นไป เงื่อนไขป็นอย่างไร 
*ยกเว้นภาษีจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ จำนวน 300,000 บาท ในปี 2552 จะมีเงื่อนไขและมีวิธีการคำนวณภาษีอย่างไร 
*การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนจาก 1.2 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท ตั้งแต่ปี2552 -2553 ใครบ้างได้สิทธิและจะคำนวณภาษีอย่างไร 
*การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะจากการโอนกิจการบางส่วน เริ่มใช้และสิ้นสุดเมื่อใด 
*การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เจ้าหนี้และลูกหนี้ จะได้สิทธิประโยชน์อย่างไร เริ่มใช้และสิ้นสุดเมื่อใด 
*การลงรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับค่าห้องสัมมนาและห้องพัก ในการอบรมลูกจ้างของบริษัทเอง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร ต่างจากค่าสัมมนาในการส่งลูกจ้างไปอบรมภายนอกอย่างไรติดต่อรายละเอียด
52/37 หมู่ 13 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์: (02)736-2245-7 โทรสาร: (02)736-0470-1   
Email : Webmaster@hrcenter.co.th


 อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช

โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)

วันที่ 13 มิถุนายน 2552,

สมาชิก 2,889 บาท , บุคคลทั่วไป 3,531 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.hrcenter.co.th/seminar/seminarBTdetail.asp?sid=128&imonth=6&iyear=2552Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2409 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys