Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”
 
หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆ ให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
    1. เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ
    2. เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ
    3. เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

หัวข้อการสัมมนา 
1. Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 
2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ 
3. รู้เขา รู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ 
5. การตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ 
6. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม
7. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า 
   • การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20), ABC Analysis 
   • การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model 
   • ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า 
   • Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ
8. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์ 
9. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 
   - การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจา (Price-Cost Analysis) 
10. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 
11. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ 
12. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร 
13. Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักจัดซื้อมือใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาระยะหนึ่ง และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีหลักการ

อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

โรงแรม HIP รัชดา

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539973403&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509  Fax.: 02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com   เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 701 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys