Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ปี 2553
 
สถาบันคีนันแห่งเอเซียและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation-NEC) แก่ผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00 - 16:00 น.

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้ที่ต้องการก่อตั้งธุรกิจ แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะเจ้าของธุรกิจ อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
• ผู้ว่างงาน : ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
• นักศึกษาจบใหม่ : ซึ่งมีแนวความคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur) 
• ทายาทธุรกิจ : ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง 
• ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว : ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระ แต่ตั้งใจเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ 
• ผู้ประกอบการ : ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

**สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


หลักสูตรฝึกอบรม
 • ฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน 10 วัน (60 ชั่วโมง) ประกอบด้วย 
     o การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
     o กลยุทธ์ทางการตลาด
     o การบริหารจัดการธุรกิจ (การจัดการด้านเทคนิค)
     o แนวคิดและกลยุทธ์การนำเข้า/ส่งออก
     o การบริหารองค์กรและบุคลากร
     o การบริหารทางการเงิน/บัญชี
     o การจัดทำแผนการลงทุนและการเสนอแผนการลงทุนรายบุคคล
 • การเพิ่มทักษะการประกอบการ
     o การให้คำปรึกษาแนะนำ
     o การศึกษาดูงาน
     o การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล


ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

, 09:00 - 16:00 น.สถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ติดต่อ : สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
โทรศัพท์ : 0-2229-3131#322
Email : orakott@kiasia.org
Website : http://www.kiasia.org
ผู้เข้าชม : 2031 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys