Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สุดยอดหัวหน้างาน Superb Supervisor!!
 
          การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ทักษะและความรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง
                   สุดยอดหัวหน้างาน นอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการวางแผน บริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร นอกจากนี้หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

ให้เข้าใจถึงความสำคัญ ความคาดหวัง และบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่สามารถกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิผล

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 29 มีนาคม 2559
รุ่น 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2559
รุ่น 3 วันที่ 27 กันยายน 2559
รุ่น 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2559

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
ทักษะที่จำเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน
หลักการวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน
ตัวอย่าง และกรณีศึกษา
หลักการติดตามและประเมินผลงาน
หัวหน้างานกับการสื่อสาร
ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
สรุป และถามตอบ

วิทยากร : คุณดุจดาว ดวงเด่น

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 29 มีนาคม 2559, 09.00-16.00 น.

สมาชิก 3,500 บาท ทั่วไป 4,000 สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/6702

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 
mailto:training@ftpi.or.th 
ผู้เข้าชม : 2610 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys