Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สุดยอดหัวหน้างาน Superb Supervisor!!
 
การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ทักษะและความรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง
สุดยอดหัวหน้างาน นอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการวางแผน บริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร นอกจากนี้หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดหัวหน้างาน


หัวข้อ 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-16.00 น.
•ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
•บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
•ทักษะที่จาเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน
•หลักการวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน
•ตัวอย่าง และกรณีศึกษา
•หลักการติดตามและประเมินผลงาน
•หัวหน้างานกับการสื่อสาร
•ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
•สรุป และถามตอบ

วิทยากร: คุณสมบุญ ธีรธรรมานุกูล ประสบการณ์ทางาน อาทิ General Manager, St.Carlos Medical Center & Spa Human Resource & Administration Director, S.Khonkaen Foods PCL. Engineering Assistance Manager , Sony Device Technology ( Thailand ) Co., Ltd เป็นต้น วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะหัวหน้างานให้กับหน่วยงานต่างๆทั้ง ภาคราชการ เอกชน อุตสาหกรรม และบริการ

โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค

วันที่ 15 กันยายน 2558, 09.00-16.00 น.

สมาชิก 3,500 บาท ทั่วไป 4,000 สมัครตั้งแต่ 3 ท่าน/รุ่น รับส่วนลดท่านละ 300 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://goo.gl/84PPfd

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 
mailto:training@ftpi.or.th 
ผู้เข้าชม : 1704 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys