Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สุดยอดหัวหน้างาน Superb Supervisor!!
 
การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ทักษะและความรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง
สุดยอดหัวหน้างาน นอกจากจะต้องทำงานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการวางแผน บริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร นอกจากนี้หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดหัวหน้างาน


หัวข้อ
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
- รู้เท่าทันธุรกิจ
- ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
- บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
- ทักษะที่จำเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน
- การวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน
- กรณีศึกษาและกิจกรรม
- การติดตามและประเมินผลงาน
- หัวหน้างานกับการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
- กรณีศึกษาและกิจกรรม
- จริยธรรมของหัวหน้างาน
- ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557, 09.00-16.00 น.

สมาชิก 3500 บาท ทั่วไป 4000 สมัครตั้งแต่ 3 ท่าน/รุ่น รับส่วนลดท่านละ 300 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/portals/0/Public/PublicTraining2557/57/PM/PM-05.pdf

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 0-2619-8098 
mailto:[email protected] 
ผู้เข้าชม : 1450 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys