Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร ด้วยระบบคุณภาพ 5 ส.
 
หลักการและเหตุผล
 
             หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มีเอกสารจำนวนมาก ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเลคโทรนิคส์ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์: 
1.    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร
2.   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
 
1.    การวางแนวทางและการสร้างพื้นฐานการจัดเก็บเอกสาร
 
·         ความสำคัญในการบริหารระบบการจัดเก็บเอกสาร
·         ประโยชน์ที่ได้รับในการบริหารระบบการจัดเก็บเอกสาร
 
2.    กิจกรรม Workshop: บทวิเคราะห์และสรุปปัญหากลุ่ม
 
3.    ความรู้ความเข้าใจเรื่องตู้เก็บเอกสารและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร
 
4.    การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)
 
5.    ขั้นตอนและระบบการจัดเก็บเอกสาร (Filing System)
 
6.    กิจกรรม Workshop: การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
 
7.    วิธีการปฏิบัติต่อเอกสาร แฟ้มเอกสาร และ ตู้เอกสาร
 
8.    ประสิทธิภาพกับการจัดระบบเอกสาร
 
9.    ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสาร
 
10.สรุป คำถามและคำตอบ
 
 
ใบรับรอง:  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

วิทยากร : อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อดีตเลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

, 09.00-16.00น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

คุณณัฐธยาน์ จิตนิยม

HIPO Training & Consultancy Co., Ltd.- บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
40/81 Soi Intamara 8, Suthisarnvinijchai Road, 
Samsen Nai, Phyathai, Bangkok 10400
Tel. 0-2615-4499 02-6154477-8
Mobile. 086-3183151-2
Fax 0-2615-4479
Website: http://www.hipotraining.com 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
ผู้เข้าชม : 422 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys