Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคสู่ความเป็นเลิศ ในอาชีพผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการยุคใหม่
 
     เปิดโอกาสให้เลขานุการที่มาจากต่างหน่วยงาน ได้มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ให้นายรู้สึกว่าเป็นมือขวามืออาชีพ ต้องดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ของผู้บริหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นงานที่สำคัญยิ่ง และส่งผลต่อความสำเร็จและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการจะต้องมีทักษะต่างๆ  ในการจัดการงานของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือเลขานุการ ได้รับประโยชน์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
      1.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง
      2.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถพัฒนาทักษะและสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเลขานุการมืออาชีพต่อไป
      3.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปะในการครองใจเจ้านาย
      4.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการอบรมสัมมนา
บทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของเลขานุการ
      -  ความหมายของคำว่า “เลขานุการ”
      -   ประเภทของเลขานุการ
      -   บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
      -   กิจนิสัยที่พึงประสงค์ของเลขานุการ
      -   จรรยาบรรณของเลขานุการ
      -   การเตรียมความพร้อมการเป็นเลขานุการมืออาชีพ
      -   เลขานุการที่ดีในทัศนคติของผู้บริหาร
ศิลปะการครองใจเจ้านาย
      -    ศิลปะการทำงานร่วมกับเจ้านายแต่ละประเภท (พร้อม Workshop)
      -   การคิดและทำงานแทนเจ้านายในการบริหารงานทั่วไป
      -   การบริหารเวลาให้เจ้านายและตนเองอย่างเหมาะสม
      -   การสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจกับเจ้านาย (พร้อม Workshop)
เทคนิคในการรับคำสั่งและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
      -   วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งโดยตรงจากเจ้านาย
      -   วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งจากบันทึกการสั่งงานของเจ้านาย
      -   วิธีปฏิบัติในการรับคำสั่งทางโทรศัพท์จากเจ้านาย
      -  การจัดลำดับความสำคัญของงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
      -  การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน และภายนอก (มีการทำ Workshop)

วิธีการอบรมสัมมนา  ทำความเข้าใจในเรื่องของการเป็นเลขานุการ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างจริง มีการทำ Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

คุณนุชรี วงศ์สุนทร

โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539986515&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com  เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 620 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys