Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“เสน่ห์แห่งดินแดนอาหรับ ... กับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทย”
 


“เสน่ห์แห่งดินแดนอาหรับ ... กับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทย” 
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 12.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 (สามย่าน)
12.30-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-13.50 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย นางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
13.50-15.15 น. การบรรยายเรื่อง “ผลการศึกษาและแนวทางกลยุทธ์สาหรับผู้ประกอบการไทยในตลาดตะวันออกกลาง”
โดย รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.15-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30-16.15 น. การเสวนาเรื่อง “ทาอย่างไรเพื่อพิชิตใจลูกค้าอาหรับ”
โดย คุณจารุดล ตุลยกิจจา อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
คุณกิตติ จันทร์อาภา ผู้บริหารบริษัท วังแก้วจิวเวลรี่ (กาญจนบุรี) จากัด
ดาเนินรายการโดย รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล และรศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
16.15-16.30 น. ตอบข้อซักถาม
16.30 น.       ปิดการสัมมนา

1. รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรม2. ศาสตร์ รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คุณจารุดล ตุลยกิจจา อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
4. คุณกิตติ จันทร์อาภา ผู้บริหารบริษัท วังแก้วจิวเวลรี่ (กาญจนบุรี) จากัด

ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 (สามย่าน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558, 12.30 - 13.30 น.http://www.git.or.th/2014/index.html

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)กรุณาติดต่อ คุณพัชราภา ตรีเนตร โทร 02 634-4999 ต่อ 437, 088 020 8388
ผู้เข้าชม : 698 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys