Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การเติบโตอย่างยั่งยืนกับความหลากหลายทางชีวภาพ
 
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้สามารถศึกษาผลกระทบตลอดสายโซ่การผลิต
และบริโภคสินค้าและบริการ ซึ่งไม่เพียงประเมินผลกระทบทางกายภาพ เช่น การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและปริมาณมลพิษที่
เกิดขึ้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษาผลกระทบทางชีวภาพ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่สนใจในระดับนานาชาติ ทั้งในประเด็นทาง
ชีวภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดของสิ่งมีชีวิต (species loss) และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่นการคิดมูลค่าของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ (ecosystem service)

กำหนดการ
09:00 – 10:00 น. ความหลากหลายทางชีวภาพและตัวชี้วัด ในการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
โดย คุณเสกสรร พาป้อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
และ ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
10.00 – 11:00 น. งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย 
- การประเมินผลกระทบด้านความหลายหลายทางชีวภาพเพื่อความยั่งยืนของข้าวหอมมะลิอินทรีย์
โดย ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การประเมินผลกระทบด้านความหลายหลายทางชีวภาพในรูปแบบการให้บริการจากระบบนิเวศ(Eco System Service)
โดย คุณสุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
11:00 – 11:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11:15 – 12:00 น. เสวนา ความหลากหลายทางชีวภาพกับโอกาสทางธุรกิจ
ดำเนินรายการโดย ดร.จิตติ มังคละศิริ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

1. คุณเสกสรร พาป้อง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
2. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
3. ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คุณสุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
5. ดร.จิตติ มังคละศิริ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

ห้องประชุม CC-403 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 , 9:00-12:00 น.http://

งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย สอบถามข้อมูลหรือติดต่อที่ โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4675-4679
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน online ได้ที่ www.nstda.or.th/nac2015
ผู้เข้าชม : 727 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys