Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
พิเศษ คนที่ 2 ลด 90% หลักสูตร เลขานุการกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการเมื่อองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ
4. เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


หัวข้อการอบรม

1. ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เลขานุการควรรู้
2. ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการในยุค AEC ที่ผู้บริหารต้องการ
- เลขานุการมืออาชีพยุค AEC
- ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้บริหารในการทำงาน
4. เสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานในยุค AEC
5. การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีสายอาชีพ
6. จรรยาบรรณ และ คุณสมบัติของเลขานุการยุค AEC
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการยุค AEC
8. การเตรียมความพร้อม – สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ
9. การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  - การสื่อสาร และ การบริการที่เป็นเลิศ
10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม


วิทยากร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 

 ปัจจุบัน : วิทยากรรับเชิญ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
 ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี   ในองค์กรชั้นนำ 
 เช่น ปูนซิเมนต์ไทย เบอร์ลี่ยุคเกอร์ Esso Standard  บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
 หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ : เลขานุการมืออาชีพ การบริหารระบบเอกสาร การบริหารงานประชุม 
 ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน การพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น


โรงแรม M2DE Banagkok

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558, 09.00-16-00 น.

4900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com/?cid=1797183&subid=308655

HRDZENTER

HRD ZENTER

พัชมน  089-773-7091
นัยนา  089-606-0444
www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/HRDZenter
ผู้เข้าชม : 448 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys