Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วย Test of Hypothesis และ Nonparametrics Methods
 

คุณภาพของสินค้าและบริการคือ กุญแจสำคัญของความอยู่รอดในธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขัน อย่างมากในปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติอย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรวดเร็ว และแม่นยำการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ (Statistical Hypothesis Testing) และวิธีนอนพาราเมตริก (Nonparametric Methods) จัดเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานทางสถิติที่สำคัญ ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ และสรุปผลการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนกระบวนการผลิต และบริการส.ส.ท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์การต่างๆ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถประยุกต์ใช้การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ และวิธีนอนพาราเมตริกในการวิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค Test of Hypothesis
2. เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคนิค Nonparametrics
3. เพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคนิค Test of Hypothesis และ Nonparametrics Methods กับงานควบคุมคุณภาพ
4. เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Minitab R15 ที่ประยุกต์กับเทคนิค Test of Hypothesis และ Nonparametrics Methods


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพ


วิธีการอบรม : บรรยายประกอบกรณีศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/ท่านวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552
หลักการและความสำคัญของเทคนิค Test of Hypothesis
- ขั้นตอนของเทคนิค Test of Hypothesis
- One - Sample Z test - One - Sample t test - กรณีศึกษา
- Two - Sample t test - Paired Test
- One Proportion Test - Two Proportion Test - กรณีศึกษา
หลักการเบื้องต้นของ ANOVA
- Two Variance Test - กรณีศึกษา Correlation Test
- Covariance Analysis - Normality Test - กรณีศึกษา


วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552
หลักการและความสำคัญของเทคนิค Nonparametrics Methods
- ขั้นตอนของเทคนิค Nonparametrics Methods
- One - Sample Sign Test - One - Sample Wilcox on Test
- กรณีศึกษา
- Mann - Whitney Test - Kreskas - Wallis Test - กรณีศึกษา
- Mood’s Median Test - Friedman Test
- Kruskal Test - กรณีศึกษา
- Pair wise Averages - Pair wise Differences
- Pairwise Slopes - กรณีศึกษา


โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2552, 09.00-16.30 น.

สมาชิก 4,066 บาท , บุคคลทั่วไป 4,494 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tpif.or.th/course/pdf/Q/Q09TN041P.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1972 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys