Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ISO 9001:2008 Internal Audit QMS 03
 
บทแนะนำ
หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และมีทักษะการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ:
• กำหนดความสอดคล้องและชี้บ่งพื้นที่ต่างๆสำหรับการปรับปรุง ต่อข้อกำหนดต่างๆของ ISO 14001 และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าใจผลประโยชน์เชิงธุรกิจที่จะได้รับจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)
• สามารถดำเนินการตรวจติดตามและจัดทำโครงการดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ชี้บ่งพื้นที่ต่างๆเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินไปสู่ผลประโยชน์ การเติบโตและความสำเร็จขององค์กร
• พิจารณาถึงแนวทางที่จะผนวกการตรวจติดตาม ISO 14001 เข้ากับระบบการจัดการอื่นๆที่มีอยู่ขององค์กร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรได้นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรม เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆและหลักการของ ISO 14001 และกฏ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจติดตาม (EMAR), สร้างทักษะให้สามารถดำเนินการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทักษะที่จะได้รับ / วัตถุประสงค์การเรียนรู้
จากการนำเสนอแบบผสมผสานทั้งทฤษฎีและปฏิบัติผ่าน workshop หลักสูตรอบรมนี้จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้:
• ตีความข้อกำหนดพื้นฐานต่างๆรวมถึงหลักการของ ISO 14001 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• วางแผนและเตรียมการเพื่อการตรวจติดตามภายในด้วยความเข้าใจในกระบวนการและระบบเอกสารการตรวจติดตาม
• ชี้บ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ และกำหนดลำดับความสำคัญเพื่อดำเนินการตรวจติดตาม 
• ออกแบบรายการตรวจสอบ audit checklists ได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงทักษะการตรวจและการสัมภาษณ์ของผู้ตรวจติดตาม
• สร้างรายงานการตรวจติดตามอย่างมืออาชีพและ สร้างหลักการตัดสินใจเพื่อนำกรณีต่างๆที่ตรวจพบไปดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง
Workshop ของหลักสูตรอบรมนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นผ่านการเสวนาในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการชี้บ่งลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ การวางแผนการตรวจติดตาม การเขียนรายงานความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ การสัมภาษณ์พนักงานระหว่างการตรวจติดตาม และการรายงานผลการตรวจติดตามกลับไปยังผู้บริหารระดับสูง ได้ออกแบบหลักสูตรให้มีการทำงานเป็นกลุ่มย่อย เพื่อจัดการเสวนาตามหัวข้อในกรณีศึกษาต่างๆ รูปแบบการนำเสนอนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจดจำและเกิดความรื่นรมย์กับหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในระยะยาว
โครงสร้างของหลักสูตร
องค์ประกอบโดยรวมของกระบวนการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
• ทบทวนกฏ ข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
• ทักษะและเทคนิคการตรวจติดตาม
o การวางแผนการตรวจติดตาม - การสร้างรายการตรวจสอบ audit checklists
o การสัมภาษณ์และการประเมินข้อมูล
o ข้อเสนอแนะ – หลักฐานที่ตรวจพบ
o การประเมินนัยสำคัญของความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ
o โครงการดำเนินการปรับปรุงต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลจากการตรวจติดตาม
o โครงการเพื่อดำเนินการแก้ไขและการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
• แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อพัฒนาการตรวจติดตามในอนาคต
• แบบทดสอบความรู้ Open book exam
ใครบ้างควรเข้าร่วม?
• บุคคลากรที่รับผิดชอบดูแลการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม
• ผู้ตรวจติดตามที่มีประสบการณ์ที่ ต้องการเพิ่มพูนความสามารถในการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม และผู้ที่ต้องการความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
• ผู้ตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในกระบวนการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
• ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบการประเมินผลที่ได้รับกระบวนการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจ
สิ่งที่จะได้รับ ค่าธรรมเนียมได้รวมถึง :
• คู่มืออบรม รวมถึงข้อมูลอ้างอิงต่างๆ
• หลักสูตรการอบรมที่นำเสนอโดยวิทยากรที่เป็นผู้ตรวจติดตาม ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมายาวนาน
• ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมและจบหลักสูตรการอบรม

คุณสมบัติเบื้องต้นของวิทยากร 
หลักสูตรการอบรมนี้นำเสนอโดยวิทยากรของ Q-Federation ซึ่งเป็นผู้ตรวจติดตามให้การรับรองมาตรฐาน โดยมีคุณสมบัติตามและได้รับการรับรองจาก IEMA and IRCA ด้วยประสบการณ์การทำงานในอุอสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมายาวนาน

Qfederationเราเป็นมืออาชีพ ที่ให้บริการด้านฝึกอบรมทั้งแบบ In-House Training, Public training, ISO Consulting and latest business Know-How
โดย Qfederationให้บริการอบรมในหัวข้อ; ISO/TS16946, ISO9001, ISO13485, ISO20000, ISO27000, Supply chain, ISO28000, telecommunication TL9000, Food-GMP, HACCP, ISO22716, BRC, SQF, IFS, ISO22000, GLOBALGAP, business continuity-BS25999, laboratory-ISO/IEC17025 and the aerospace variant AS9100, ISO14001, ISO50000, OHSAS18001, TLS8000, SA8000, ISO26000 and CSR
นอกจากนี้ Qfederationยังมีบริการคอร์สอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น
- Integrated management system
- Management and philosophy
- Tax and Law
- Finance and account
- Sales and marketing
- Supply chain
- Human resources
- Process and quality Improvement
- Business solution
- Improvement tools including SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP and etc.
สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
บริษัท ปาฏาวารีบุตร จำกัด
โทร : 099-2685956 (แหวน)
E-mail : qfederation_cst0504@outlook.com
,

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

วิลาวัลย์ นันตาสอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม ติดต่อ
บริษัท ปาฏาวารีบุตร จำกัด
โทร : 099-2685956 (แหวน)
E-mail : qfederation_cst0504@outlook.com
ผู้เข้าชม : 763 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys