Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมและสัมมนาได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สามารถประเมินพิกัดการยกชิ้นงาน วัสดุ สิ่งของโดยใช้หลักการคำนวณที่ถูกวิธีได้อย่างถูกต้องและอย่างเหมาะสม


(1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
(2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
(3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น
(4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก                                                      
(5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
(6) ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น
(7) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(8) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
(9) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร 
(10) การอ่านค่าตารางพิกัดยก
(11)การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก 
(12) การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
(13)  วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
(14) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
(15) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น
(16) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา
(17) ทดสอบภาคทฤษฎี ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีผลประเมิน ไม่น้อยกว่า 60%

นายวรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ สามัญวิศวกรเครื่องกล ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทะเบียนเลขที่ สก.2698 


โรงแรมมิราเคิล แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2557, 08.30-16.30 น.

3,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://seac.co.th/sec_pb_crane.html

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัดโทร. : 0-2336-0433 แฟกส์ : 0-2336-0432 มือถือ : 09-1771-0585, 08-8913-2833
ผู้เข้าชม : 643 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys