Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร : หลักการบริหารโครงการ
 
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2) เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
3) ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด  และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

Course Outline
Project Management: Definition and Planning
- แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
- การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
- การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
- การวางแผนโครงการ (Project Planning)
- การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
- ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา,ขอบเขต,งบประมาณค่าใช้จ่าย)
- เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
- การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
- การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
- การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

Course Outline
Project Management:  Implementation and Evaluation
- หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
- แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
- การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
- เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
- การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
- การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
- สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการโรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 , 9.00 - 16.00 น.

9800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
  1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 0-2559-2146-7
โทรสาร 0-2559-2148
อีเมล์ : info@sbdc.co.th 
ผู้เข้าชม : 879 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys