Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Work Improvement ปลดล็อคปัญหา เพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 
ในปัจจัยบุคคลจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ ต้นทุน ผลผลิต และการวัดผลงาน สร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการปรับปรุงการทำงานให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ให้มีมุมมองในการปรับปรุงไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม และให้เกิดการคิดและทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน เพื่อให้นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ได้ผล ซึ่งแนวทางการปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นแนวทางที่ใช้อย่างได้ผลแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม มีกระบวนการที่ทำอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ค้นหาข้อบกพร่อง วิเคราะห์หาสาเหตุ กำหนดวิธีปรับปรุงแก้ไข ทดลองปฏิบัติ ติดตามผล และกำหนดเป็นมาตรการปฏิบัติ แล้วทำเช่นเดียวกันนี้ต่อเนื่องในข้อบกพร่องอื่นๆต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยในการค้นหาข้อบกพร่อง วิเคราะห์สาเหตุ การนำไปปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลจะต้องใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมเข้ามาช่วยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ1 ประสิทธิภาพ ผลผลิต ต้นทุน และการวัดผลงานด้วย KPI
2 ปัญหาความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงการทำงาน : รูปแบบความสูญเสีย 7 ประการที่ต้องมุ่งเน้นปรับปรุงให้ลดลง :  แนวทางการตรวจสอบความสูญเสียที่เกิดขึ้น
3 แนวทางการปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยวงจร PDCA เพื่อให้โครงการปรับปรุงงานคงอยู่ในระยะยาว ไม่กลับมาเป็นปัญหาซ้ำเดิมอีก
4 การใช้เทคนิคเครื่องมือการปรับปรุงการทำงานให้ได้ผล
การใช้ผังกระบวนการทำงานเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุง 
เครื่องมือคุณภาพ 4 ชนิด : แผนผังก้างปลา แผนผังพาเรโต กราฟ แผ่นตรวจสอบ 
เทคนิค ECRS และ 5W1H เพื่อลดความสูญเสีย 
5 ตัวอย่างการปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบ และปัจจัยความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงาน 
   พร้อมข้อสังเกตในการประเมินความครบถ้วนของโครงการปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561, 9.00-16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4775

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

คลิกเพื่อสำรองที่ 
คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 2225 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys