Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR)
 
หลักการและเหตุผล    
วันนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา ไม่สามารถนำระบบหรือเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ ที่องค์กรได้จัดทำขึ้น  ไป Implement ใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในองค์กรได้  เช่น Job Description (JD), ระบบ Competency, Career Path, Talent Management ฯลฯ  ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR  (Line Manager) แต่เป็นบุคคลสำคัญในการนำเครื่องมือหรือระบบงาน HR ต่างๆ ไปใช้จริง ไม่สามารถนำเครื่องมือหรือระบบ HR ต่าง ๆ ไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้   เช่น ผู้จัดการผลิต, ผู้จัดการซ่อมบำรุง,ผู้จัดการตลาด, ผู้จัดการขาย, ผู้จัดการบัญชีและการเงิน ฯลฯ  ส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียทั้งเงินและเวลาในการจัดทำระบบต่าง ๆ แต่สุดท้ายก็ต้องเก็บระบบดังกล่าวไว้ 
 
ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงาน HR (Line Manager)  มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำระบบหรือเครื่องมือบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องไปใช้งานจริงในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
Ø เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Ø เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
Ø เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และมีทักษะในการจัดทำและใช้เครื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Ø เพื่อให้สามารถนำระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ 

หัวข้อการอบรมสัมมนา
Ø ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตัวบุคคล
· เหตุผลความจำเป็นของงาน HR ทีมีต่อผู้จัดการตามสายงานต่าง ๆ
· บทบาทของงาน HR สำหรับผู้จัดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
· ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 4 มิติ (สรรหา-พัฒนา-รักษาไว้-ใช้ประโยชน์)
  มิติที่ 1 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
  มิติที่ 2 : การพัฒนาพนักงาน (Training & Career Development)
  มิติที่ 3 : การรักษาไว้ – การจูงใจพนักงาน (Motivation System)
  มิติที่ 4 : การบริหารประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
Ø Modern HR Tools ที่องค์กรสมัยใหม่นิยมนำมาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
o Competency และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
o Employee Engagement เพื่อความผูกพันและทุ่มเทกับองค์กร
o Talent Management กับการบริหารคนเก่งเพื่อความโดดเด่นขององค์กร
o Succession Plan เพื่อการเตรียมทายาทสืบทอดขององค์กร
o การสรุปประเด็นการนำไปใช้ 

วิธีการอบรม
1. บรรยายให้เกิดแนวความคิด ได้หลักการและวิธีการ 
2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา และจากงานจริง

ระยะเวลาของการอบรม        1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกสายงาน

อาจารย์กฤติน กุลเพ็ง

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147492834&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 806 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys