Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง ผลึกกับดิฟแฟรกชั่น
 
ปี พ.ศ. 2557 นี้เป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการค้นพบเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น ซึ่งเอื้อให้เกิดการศึกษาด้านผลึกวิทยาในเชิงลึก องค์การยูเนสโกจึงประกาศให้ปีนี้เป็นปีสากลด้านผลึกวิทยา ผลึกวิทยาเป็นศาสตร์ของการศึกษาการประกอบกันของอะตอมและโมเลกุล ส่งผลให้สสารต่างๆมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ในอดีตมนุษย์เพียงแค่รู้จักการใช้ผลึกจากธรรมชาติเท่านั้น หากความก้าวหน้าด้านความเข้าใจด้านผลึกวิทยา และการค้นพบเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชั่น ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและการประดิษฐ์และใหม่ๆขึ้นอย่างมากมาย เกิดความรุดหน้าด้านการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกส์ จนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ เป็นต้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดอบรมเรืองผลึกและดิฟแฟรกชั่น เพื่อเป็นเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ด้านผลึกให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

08.30-09.00  ลงทะเบียน 
09:00-10:15 The world of crystal 
10:15-10:30 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:30-12:00  Crystal and diffraction (+ crystal building exercise)  
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00-14:45 Electron diffraction I 
14:45-15:00 พักรับประทานอาหารว่าง 
15:00-16:30 Electron diffraction II 

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ( 40-50 คน Rotate 3 modules เช้าบ่ายกลุ่มละประมาณ 15 คน) 

09:00-10:30  Module 1 
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 Module 1 
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14:45 Module 2 
14:45-15:00 พักรับประทานอาหารว่าง 
15:00-16:30 Module 2 

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ( 40-50 คน Rotate เช้า และรวมกลุ่มตอนบ่าย) 

09:00-10:30  Module 3 
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง 
10:45-12:00 Module 3 
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14:45 Advanced techniques in diffraction and crystallography I 
14:45-15:00 พักรับประทานอาหารว่าง 
15:00-16:30 Advanced techniques in diffraction and crystallography I 

Modules 

1. X-ray Diffraction + Lab visit
 2. Transmission electron diffraction (TEM) + Lab visit
 3. Electron back scattered diffraction (EBSD)

1. ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2. ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ดร.ชัญชนา ธนชยานนท์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
4. ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
5. นางศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
6. นายเกรียงไกร สุพรรณพงษ์  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
7. นางสาวกฤษณา นาทิเลศ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
8. นางสาวเพ็ญนภา มุทิตามงคล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
9. นายวิศิษฏพงศ์ ยอดศรี    ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
10. นายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
11. นางสาววิยภรณ์ กรองทอง   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
12. นางสาวอรอุมา สันตวิธี   ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ห้องประชุมออดิทอเรียม 113 อาคารสำนักงานกลาง และห้อง M120 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557, 09:00-16:30 น.

ภาคทฤษฏี: 1 วัน (10 พย.) ราคา 600.-/ ท่าน ภาคทฤษฏี/ภาคปฏิบัติ 2 วัน (10 - 12 พย.) ราคา 1,600.-/ท่าน (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.mtec.or.th/training2014

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

หน่วยพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะเเละวัสดุเเห่งชาติ

นางสาวกอบกุล อมรมงคล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4676 โทรสาร 0 2564 6505
E-mail: kobkula@mtec.or.th
ผู้เข้าชม : 623 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys