Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
 


หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
ก.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ข.บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ก.การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
ข.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
ก.การตรวจความปลอดภัย
ข.การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
ค.การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและการควบคุมอันตราย
ก.การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
ข.การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
ค.การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
ง.การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
จ.การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ฉ.การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
ช.การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
ซ.การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
ฌ.การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล


วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2557

โรงแรมปริ๊นตั้นส์ กรุงเทพ

วันศุกร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 , 08.00 - 16.30 น.

2000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://http://www.miracleconsultant.com/uploads/1230/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8

บริษัท มิราเคิล คอนซัลแทนท์ จำกัดบริษัท มิราเคิล คอนซัลแทนท์ จำกัด 
144/3 อาคารคลองจั่นเพลส อาคารเอ ชั้น 1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-7333889 , 02-7333911-2 โทรสาร 02-7333913 E-mail : webmaster@miracleconsultant.com
ผู้เข้าชม : 583 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys