Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Modern HR Strategy รุ่น 5
 
องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ เราในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเป็น Modern HR Strategy ในการมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้าน HR (HR Strategy)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร (Competitive Advantage) ให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบจากประสบการณ์ตรงในการทำงานวิชาชีพด้าน HR กว่า 24 ปี และประสบการณ์ในการวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ มาบรรยายและถ่ายทอดที่จะให้ช่วยท่านและทีมงาน HR องค์กรของท่านให้เป็น Modern HR Strategy 


วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และแนวทางการปฏิบัติงานของ Modern HR Strategy ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร
2. เสริมสร้างเทคนิคในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ Modern HR Strategy
3. สามารถปรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดค้องกับกลยุทธ์ด้าน HR


หัวข้อสำคัญของการอบรม
ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HRM & HRD
• ภาพรวมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
• 4 หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ
• บทบาทใหม่ของ Modern HR
ส่วนที่ 2  :  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
• แนวคิดในการบริหารกลยุทธ์
• กลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) กับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy) 
ส่วนที่ 3  :  การวิเคราะห์องค์กรเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ 
• แนวทางในการกำหนด HR Strategy จาก HR SWOT และ TOWS Matrix  
• Workshop : การจัดทำ HR SWOT และ TOWS Matrix  
ส่วนที่ 4  : แนวทางการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง  (HR Strategy  in  Practice ) 
• การกำหนด “How to” ของ HR สู่การปฏิบัติจริงด้วย Balance Scorecard  
• Workshop : การกำหนด “How to” ของ HR สู่การปฏิบัติจริง
• กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern Human Resource Management Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ  
 กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection Strategy)
 กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation & Benefits Strategy)
 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Strategy) 
• กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern Human Resource Development Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ  
 กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Strategy)
 กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Strategy)
 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร (Organization Development Strategy) 
 แนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  (Career Development Strategy)
• การประเมินผลติดตามผลเชิงกลยุทธ์ด้วย HR KPI


อาจารย์ ธนุเดช  ธานี
o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี  
o ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป และปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
o ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด
o กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
o อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (Institute of HR Professional Development : IHPD)


Grand Sukhumvit Hotel สุขุมวิท 4-6

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

4,000 บาท Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมก่อน ราคาพิเศษท่านละ 3,600 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
บริการจัดอบรม In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-6183752

ผู้เข้าชม : 664 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys