Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์การให้บริการสู่ความสำเร็จ
 
     จากการที่โลกในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร วิวัฒนาการต่าง ๆ  โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการค้า มีการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้องค์กรอยู่เหนือคู่แข่งขัน ซึ่งนับวันจะมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการที่ตัวของลูกค้าเอง มีความต้องการที่แตกต่างไปจากในอดีต หากบุคลากรขององค์กรขาดการพัฒนาทักษะ ขาดกลยุทธ์ในการให้บริการ กล่าวคือบุคลากรยังคงคิดเหมือนเดิม ให้บริการแบบเฉื่อยชา ย่อมเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าผลเสียหายย่อมเกิดกับองค์กรนั้นๆจนอาจถึงกับปิดกิจการลงไปอย่างน่าเสียดาย

     ดังนั้นเพื่อการนำพาองค์กรของท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จและโดดเด่นในวงการธุรกิจ การให้บุคลากรได้มีโอกาสรับองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดจนการมีกลยุทธ์ในการให้บริการได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล ย่อมเป็นเหตุปัจจัยทำให้องค์กรนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จและสร้างตลอดจนรักษาชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป
 
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกลยุทธ์การให้บริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานสากลและได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดีและสามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านการบริการจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
     3. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธะกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไรสูงสุดจากการประกอบธุรกิจ

เนื้อหาหลักสูตร
     ความหมายและความสำคัญของงานบริการ
     การบริการแบบ “ครอบจักรวาล” สู่การบริการแบบ “เฉพาะเจาะจง”
     การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการ
     หลักการวิเคราะห์และสร้างความสุขให้ลูกค้าในขณะรับบริการ
     หลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ
     ศิลปะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อถูกลูกค้าตำหนิ
     กลยุทธ์การให้บริการสู่ความสำเร็จ 7 ขั้นตอน

รูปแบบการอบรม  (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติการ 70%)
     การบรรยาย
     สาธิต
     ระดมสมอง 
     เกมประกอบหลักสูตร 
     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 บทบาทสมมติ

อาจารย์พัชรี  แช่มช้อย

โรงแรมเซนต์เจมส์ (สุขุมวิท ซอย 26)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539763831&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  089-925-4790, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com 
ผู้เข้าชม : 836 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys