Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ผู้บังคับบัญชาทุกสายงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR fon Non HR)
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Management) เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ ฉะนั้นองค์กรที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ก็ย่อมสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจ หากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management) มีความสำคัญกับองค์กรแล้ว การบริหารคนในองค์กรจึงไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป ยิ่งหาก “ผู้บังคับบัญชา” แต่ละสายงาน เข้าใจหลักในการบริหารคนในส่วนงาน มีส่วนร่วมในการบริหารคนและมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ HR ย่อมส่งผลให้คนในส่วนงานร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในการบริหารงานของ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาและองค์กร ซึ่งหากผู้บังคับเข้าใจหลักการบริหารคน ตั้งแต่การรับคนเข้าทำงาน จนกระทั่งการลาออกจากองค์กรไป ผู้บังคับบัญชาย่อมสามารถบริหารคนในส่วนงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร  

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการสรรหาพนักงาน เทคนิคการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีศักยภาพ ตรงตามที่ต้องการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้เทคนิคในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน และสร้างระเบียบวินัยในส่วนงานที่รับผิดชอบ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารคนในส่วนงานอย่างถูกหลักของ HR


1. ทำไมต้อง HR for Non HR
2. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
3. ภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชากับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงาน กับความสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
o ทำความเข้าใจการบริหารทรัพยามนุษย์ 
o การสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment & Employment)
o การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)
o การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
oการบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร (Employee Relationship & Engagement) 
5. บทสรุป HR Wheels
6. บทบาทสำคัญของผู้บังคับบัญชาตามสายงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
o การวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
o การสัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างมืออาชีพ
o การประเมินผลการปฏิบัติงาน
o การสร้างบรรยายการศในการทำงาน
o ระเบียบวินัยและการลงโทษทางวินัย
o การสร้างความสัมพันธ์ การดูแลรักษาความผูกพันของคนในส่วนงานและองค์กร
7. Workshop : คุณคือ HR


อาจารย์สันติทัต ไพใหม่
โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,โค้ชผู้บริหารและธุรกิจ, วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,ที่ปรึกษาด้าน HROD และอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรนนิ่งแอนด์โค้ชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรบริษัทเอกชน

รูปแบบการสัมมนา: Coaching (Explain, Ask, Involve and Recognize) บรรยายแนวคิดและทฤษฎี, Workshop, กิจกรรม Motivation และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โรงแรมใกล้ BTS, MRT ในเขตกรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2561, 09:00 - 16:00

4000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

Training & Coaching (Thailand) Co.,Ltd.

ติดต่อสอบถามโทร. 0899624565 
อีเมล์ cs@happyheregroup.com 
เว็บไซด์ www.happyheregroup.com 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/RHaHeWP9TYSK3REo1 
ผู้เข้าชม : 1517 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys