Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การนำเสนองานระดับมือโปร (Presentation As Pro)
 
หลักการและเหตุผล
  ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝน เพื่อให้ผลลัพธ์ของการนำเสนองานบรรลุตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

  ความสำเร็จต่อการนำเสนอของผู้เข้ารับการอบรมนั้น เกิดมาจากเรื่องของการนำเสนองานอย่างเป็นขั้นตอนและมีหลักการที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการนำเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนั่ง ทัศนคติที่ดี การถามและตอบคำถามอย่างน่าฟังน่าตอบสื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอเหล่านี้ช่วยสร้างโอกาสอันดี หลายประการให้กับตัวผู้เข้ารับการอบรม องค์กร ธุรกิจ และส่งผลต่อความสำเร็จให้กับการนำเสนองานนั้นๆ 

  หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะรอบด้าน เพื่อใช้ในการนำเสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอจากสองส่วนที่สำคัญ ส่วนแรกคือด้านของผู้ที่นำเสนอ ส่วนที่สองคือส่วนของการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนำเสนอที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสอันดีในเชิงขององค์กรและเชิงของธุรกิจ ส่วนด้านของตัวผู้เข้ารับการอบรมเองจะช่วยสร้างทักษะ และเพิ่มพูนเทคนิคสำคัญต่อการนำเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


จุดประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆของการนำเสนองานในแบบของมือโปร 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความเชื่อมั่นมั่นใจ และน่าเชื่อถือในการนำเสนองานให้กับองค์กร 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาการนำเสนองานในด้านของผู้นำเสนอและตัวงานที่นำเสนอ 
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานได้ทุกรูปแบบ

เนื้อหาหลักสูตร
 เหตุใดการนำเสนอที่เพียบพร้อม จึงไม่ประสบผลสำเร็จ 
  ทำอย่างไร ถึงจะเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ฟังได้ 
  การครอบครองใจผู้ฟังในเบื้องต้น 
           ถ้าคุณเป็นคนที่ผู้ฟังรู้จักอยู่แล้ว
           ถ้าคุณเป็นคนที่ผู้ฟังไม่เคยรู้จักมาก่อน
           ถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชา 
           ถ้าคุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ทักษะการนำเสนอ 
  เตรียมพร้อมการนำเสนอ 
  การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
  ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพต่อการนำเสนอ 
  การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
           กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ
           วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
           การแต่งกายและเครื่องประดับ 
           การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
           การดูแลน้ำเสียง 
           การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
           การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก 
           การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
           การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่อการนำเสนอ 
           การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่อการนำเสนอ 
  Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
           ให้โจทย์ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการนำเสนอ บุคลิกภาพ ความกล้าในการแสดงออก
           ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
           วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
           วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
  รูปแบบการนำเสนอเชิงองค์กร 
  รูปแบบการนำเสนอเชิงธุรกิจ 
  รูปแบบการนำเสนอในเวลาที่จำกัด 
  หลักการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์พาวเวอร์พ้อยต์อย่างน่าสนใจ 
  วิเคราะห์สไลด์พาวเวอร์พ้อยต์ก่อนการนำเสนอ 
  กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
  Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
           ให้โจทย์ฝึกทักษะการนำเสนอพร้อมฟลิปชาร์ทประกอบ
           ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
           กลุ่มที่มีแนวทางการนำเสนอดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
           วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
  สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
  ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
 การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์
 เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบท


อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล

Arize Hotel , Sukhumvit 26

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3900 บาท/ ท่าน /Early Bird ชำระล่วงหน้าค่าอบรมท่านละ 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1. ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอารยา 
Professional Training Solution
Tel  086-5418107 , 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
Line : ptstraining

ผู้เข้าชม : 483 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys