Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารจัดการโรงแรม
 
หลักสูตรเหมาะสำหรับ
- ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม
- ผู้ที่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโรงแรม
- เจ้าของกิจการโรงแรม
- ผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม

ผลที่ได้รับจากการอบรม
- มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้จัดการโรงแรม
- สามารถนำความรู้ไปพัฒนากิจการโรงแรมให้มีความเจริญก้าวหน้า
- การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม
- การสร้างเครือข่ายเจ้าของกิจการ/ผู้จัดการโรงแรม


1. ความรู้เบื้องต้นในการบริหารโรงแรม
2. มาตรฐานโรงแรมไทย
3. การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและการบริหารความเสี่ยง
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
5. การบริหารความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารบัญชีและการเงิน
7. การจัดการและควบคุมต้นทุน
8. การบริหารการตลาดและการขาย
9. การอ่านรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารโรงแรม
10. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11. การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ
12. วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและจริยธรรมของผู้บริหาร


ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันไอทิม

วันเสาร์ที่ 16 - วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 , 09.00-16.00 น.

37000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.i-tim.ac.th

ฝึกอบรมโทรศัพท์ 0-2732-0170 - 3 
ผู้เข้าชม : 1238 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys