Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
51 เคล้ดลับ เศรษฐีระดับโลก
 
คอร์ส 51 เคล็ดลับมหาเศรษฐีระดับโลก 

หากคุณมีปัญหา 
ทำงานหนักมาทั้งปี แต่ก็ยังไม่รวย 
จำเจ เหมือนเดิม ปีแล้ว ปีเล่า ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น 
อยากได้ความรู้ระดับโลก หายากและแพงมาก ๆ 
ความเสียหายกว่า 1 ล้าน ล้านบาท ทั่วประเทศ 
อยากได้มุมมองชีวิตใหม่ ๆ ดี ๆแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี 

ข่าวดี!!! 
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป 
ชีวิตท่านจะดีขึ้น ธุรกิจท่านจะเติบโตแบบก้าวกระโดด 
แน่นอน ในปีนี้ เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกิน
แก้ เรามีของขวัญที่ล้ าค่า 
มอบให้คุณ ห้ามพลาดเด็ดขาด 

ประโยชน์บางส่วน ที่ท่านจะได้รับจากงานนี้ 
1. เคล็ดลับความส าเร็จของผู้สำาเร็จระดับโลก 
   ที่พลิกชีวิตท่านทันที 
2. วิธีการท าให้ฝันของท่านเป็นจริงในทุกด้านของชีวิต 
3. สุดยอดเคล็ดลับความส าเร็จ ที่เหนือกว่า The Secrets 
4. แนวทางในการเพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขาย ให้โตอย่างน้อย 100% 
   ใน 12 เดือน 
5. พบปะ เรียนรู้ สนุกสนาน กับเพื่อน ๆ นักธุรกิจ หลากหลายอาชีพ 
6. พบ High Impact Training With Meditation 
เจ้าแรกในประเทศไทย 
 
 ความประทบัใจ ไม่รู้ลืม… 
“ได้ความรู้มากมายมหาศาล เป็นความรู้ระดบัโลก อยากให้คนได้มาเรียนกว่า ล้านคน ประเทศบ้านเมืองจะดขีึน้ รวยขึน้ อย่าง แน่นอน” 
- ครูบาหนุ่ม 
“บอกไดค้า เดียว วา่ เยี่ยมที่สุด สุดยอด ถา้มีเวลา จะมาร่วมสัมมนาอีกคร้ัง” 
- คุณปุณยถา จันทนา 
 “ผมได้รับประโยชน์มากมายเกินกล่าวออกมาเป็ นวาจา ผมก็ไดรู้้วา่ ผมไม่รู้อะไรอีกหลายอยา่ งและผมไดรู้้ในวนั น้ี หลกัสูตรนี้จ าเป็ นอย่างยิ่ง ส าหรับคนไทย ทั้ง 
ประเทศ” 
- พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ 
“เป็ นคอร์สที่ดีมาก สามารถให้ดิฉันมีแรงบนั ดาลใจที่จะสู้ต่อไป และมีความฝัน ซ่ึงฝันน้ันจะตอ้งเป็นจริง และไดแ้ น่นอน ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ชาญ และทีมงานที่มีพระคุณ Course นี้ไม่สามารถเทียบค่าได้ค่ะ” 
- คุณปมาธิป คุมากร 
 “ถ้าเหลือเวลา 10 นาทีสุดท้าย ในโลกใบนี้จะอดั Video บอกน้อง ๆในลาวทุกคนว่าต้องเรียน Rich MBA กับ อ.ชาญ ที่ประเทศไทย ถ้า จะตาย ไปก็ไม่เสียดาย“ 
- คุณดา จากประเทศ ลาว 
อ.ชาญ ตระการศิลป์ 
 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ครูคนแรกที่สอนกว่า 1,000 สัมมนาใน 5 ปี และจะช่วยคน 2 ล้านคนทั่วโลก 
 ปริญญาโท Computer Science (M.Sc.) จาก Asian Institute of Technology (AIT) (นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) 
 อาจารย์พิเศษ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งม.เชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกริก ม.นอร์ธเชียงใหม่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และอกีหลายสถาบัน 
 บรรพชาอุปสมบท สิงหาคม-กันยายน 2549 
 ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 ปี / ผู้ก่อต้ัง BIC Club (Billionaire Idea Club) Trainer 
คนแรกในประเทศไทย และ 1 ใน 5 ของเอเชียที่จบจาก Colorado สหรัฐอเมริกา และปรมาจารย์
ระดับโลกต่างๆ จากอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเชีย 


โรงแรม HIP Bangkok (ในซอยข้างโรงแรม ดิเอเมอรัล รัชดา/ MRT ห้วยขวาง)

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557, 12.30-17.30

500 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)Wintory Training Centerสนใจติดต่อได้ที่ คุณ พมิานชล มุกน าพร(หยา)โทร 088-316-1422 หรือ คุณ มนัชญา โกวิทย์เจริญ (วิว) โทร 087-650-0322 
หนทางการติดต่อเพิ่มเติม: FB-https://www.facebook.com/songtorkwamroey
Line ID- 0883161422 หรือ cvilkerokiro 
 
ผู้เข้าชม : 576 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys