Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กฎหมายแรงงานสำคัญที่คนทำงานต้องรู้
 
     กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างและลูกจ้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง ทำให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายแรงงานอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่มิได้ตั้งใจ กฎหมายแรงงานมีการแก้ไขปรับปรุงและมีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแนวปฏิบัติเดิมอยู่เสมอ ดังนั้น ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
      
     "กฎหมายแรงงานที่คนทำงานต้องรู้" นี้จะให้ความรู้ ความเข้าใจในแง่มุมสำคัญๆ ของกฎหมายแรงงานที่ผู้ทำงานภาคเอกชนจำเป็นต้องทราบ เน้นภาคปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหา ด้วยวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย แม่นยำ ตรงประเด็น

วัตถุประสงค์
    ·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและแง่มุมต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง
    ·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฏีกาใหม่ๆ
    ·     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ
    ·     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติและวิธีการแก้ไขปัญหา

หัวข้อการอบรม
       1.    กฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
       2.    ประเภทของการจ้างแรงงาน
       3.    สัญญาจ้างแรงงาน
       4.    การจ้างทดลองงาน
       5.    การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
       6.    สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
       7.    การใช้แรงงานหญิง
       8.    การใช้แรงงานเด็ก
       9.    เวลาทำงานปกติและเวลาพัก
       10. วันหยุดและวันลา
       11. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
       12. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
       13. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
       14. วินัยและการลงโทษทางวินัย
       15. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
       16. ค่าชดเชย
       17. ค่าชดเชยพิเศษ
       18. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
       19. กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานอื่น ๆ เช่น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์/ประกันสังคม ประเด็นที่ใช้มากและมักมีปัญหาในทางปฏิบัติ

วิธีการอบรม
      บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

อาจารย์วฤทธิ์  สายสุวรรณ

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147486905&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com     เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 1441 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys