Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการสอนงานแบบ On the Job Training
 
หลักการและเหตุผล
องค์กรใดมีพนักงานระดับต่าง ๆ เป็นคนที่มีคุณภาพสูงย่อมเชื่อได้ว่าองค์กรนั้น จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน แต่การที่จะทำให้มี บุคคลที่มีคุณภาพในองค์กรได้นั้น นอกจากจะมีระบบที่ดีในการสรรหา คัดเลือกคนเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่จะต้อง กระทำอย่างต่อเนื่องและการให้การศึกษาอบรมโดยการวิธีการสอนงาน โดยผู้บังคับบัญชา โดยตรง On The Job Training หรือ OJT ก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้ผลที่สุดวิธีหนึ่ง ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานด้วย
      ระบบ On The Job Training
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ ของ Trainer หรือหัวหน้างานในการ
      สอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการ
      ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.
1. ปัญหาในการกระบวนการทำงาน สำหรับหัวหน้า คืออะไร
2. การฝึกอบรมหน้างานหรือ OJT คืออะไร
3. เหตุผลที่ต้องมีการฝึกอบรม แบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน
4. ธรรมชาติของมนุษย์ ที่หัวหน้างานควรทราบก่อนสอนงาน
5. คุณสมบัติของผู้สอนงาน แบบ OJT
6. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
7. ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นในการสอนงานลูกน้อง
8. ความจำเป็นของการสอนงาน
• การสาธิตการสอนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
• การสาธิตการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ 
• ขั้นตอนการสอนงานที่ถูกต้อง
9. การวิเคราะห์งานและการแบ่งขั้นตอนการสอนงาน
10. ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT. 
11. ฝึกปฏิบัติการสอนงาน/ ทดลองจัดหางานนำมาฝึกสอน
12. การสร้างและการวางแผนการสอนงาน
13. ข้อเสนอแนะในการสอนงาน
• งานที่มีกระบวนการยาว ๆ
• ทฤษฎี และความสามารถในการเรียนรู้ของคน
• ไหวพริบ,ความชำนาญและเคล็ดลับพิเศษ
• การสอนงานในสภาพแวดล้อมอึกทึก
14. การประเมินผลผู้เรียน / การวัดประสิทธิผลของผู้ฝึกอบรม
15. กระบวนการติดตามผลหลังฝึกอบรม


อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ


St.James Hotel , Sukhumvit 26

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3,800 บาท Early Bird ชำระล่วงหน้าพิเศษค่าสัมมนาท่านละ 3,400 บาท(ไม่รวม VAT 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.co.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 702 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys