Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0
 
การบริหารธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะในยุคการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน ให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมืออาชีพ นั้น  มิใช่เพียงการรักษามาตรฐานหรือพัฒนาคุณภาพสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ล้ำเลิศประจำบุคลากรที่ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าขององค์กร คือ  “ศักยภาพด้านบุคลิกภาพอย่างมีระดับ” ซึ่งยากที่จะวัดเป็นตัวเลขได้  แต่สามารถรับรู้ได้ในแง่ความรู้สึกโดยตรง ของทั้งผู้ให้ (เกิดความสุขใจ)  และผู้รับ (เกิดความประทับใจ)
            
ดังนั้น  “การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพอย่างมีระดับ” จะเป็นฐานเริ่มต้นของการมีภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง  เพื่อความพร้อมในการแสดงออกในการบริหารงานด้วยนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการงาน  สังคม  และครอบครัว ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างความศรัทธา  ไปถึงการ “ยอมรับ”  จากผู้ประสานงานทุกระดับ

จุดเด่นที่จะได้รับจากการอบรม 
     1. ได้เน้นถึงปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างการทำงานได้สำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ
     2. ได้โอกาสวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของบุคลิกภาพตนเอง
     3. เพื่อสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพตนเองอย่างชัดเจน
     4. เทคนิคการค้นหาพลังศักยภาพในตนเองเพื่อการสร้างกลยุทธ์
        - จิตสำนึก และทัศนคติที่ดี
     5. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาด้วย “วงจรการพัฒนาที่ถูกต้อง”  อย่างเหมาะสม
     6. เป็นเวทีฝึกทักษะการแสดงออก “การสื่อสาร” ในโอกาสและสถานการณ์ ต่างๆ  ที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่น
     7. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำหลักการไปใช้บริหารความเครียด และลดความขัดแย้งในการประสานงาน

หัวข้อหลักสูตร
   
องค์ประกอบมาตรฐานสู่ความสำเร็จ
  แบบทดสอบ -  “เคล็ดลับความสำเร็จ”
  การประเมินกลุ่ม  “วงจรการพัฒนาบุคลิกภาพ” 
  การแยกประเภท “บุคลิกภาพ” –  บุคคล / งาน / องค์กร
  การพัฒนา
    o บุคลิกภาพภายใน
      §  ภาษาใจ  -  แนวความคิด
      §  จิตวิทยา
      §  ความเชื่อมั่นในตนเอง
      §  การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์
      §  แบบทดสอบ 
    o บุคลิกภาพภายนอก
      §  ภาษากาย  -  การแสดงออก
      §  กิริยาท่าทาง
      §  การแต่งกาย

องค์ประกอบมาตรฐานสู่ความเลิศด้านการสื่อสาร
  ศิลปะการเสริมสร้าง การพูด – การฟัง – การเขียน – การอ่าน
  ศิลปะการเสริมสร้างการสื่อสารทางโทรศัพท์
  มารยาททางธุรกิจ
    o การต้อนรับ
    o การปฏิเสธ
  มารยาททางสังคม
    o การแนะนำ
    o การไหว้
  สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม  (Case Study)
  คำถาม – คำตอบ

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

โรงแรมอะไร้ซ์ สุขุมวิท ซอย 26

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-16.00 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=2147528240&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. : 02-191-2509 Fax.:02-903-0080 ต่อ 5283 
มือถือ : 062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com    เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 917 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys