Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
STBE TALK ครั้งที่1 (Structural Technology for the Built Environment )
 
  ปัจจุบันอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆ ในทุกขั้นตอนรวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (The Built Environment) ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สะพาน หรือ สิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอื่นๆ โดยกระบวนการเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาแบบ การวางแผนการก่อสร้าง การตรวจประเมิน ตลอดถึงการบำรุงรักษาโครงสร้างให้คงประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้วิศวกร/สถาปนิกจำเป็นต้องมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยอย่างยั่งยืน กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีโครงสร้างและองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานต่อไป      

- BIM (Building Information Modeling) สำคัญอย่างไรในแวดวงการก่อสร้าง
- การฟื้นฟูสภาพโครงสร้างสำคัญอย่างไร
- Green และ Sustainable Design มีบทบาทอย่างไรกับงานออกแบบอาคาร
- การฟื้นฟูสภาพโครงสร้างสำคัญอย่างไรและต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง


อ.ดร. ภัทรนันท์  ทักขนนท์ ,

คุณบุญเลิศ  เหมวิจิตรพันธ์ ,

รศ.ดร. อมร  พิมานมาศ ,

คุณพัฒนพงศ์  ประมวลสุข ,

ดร.ธิติ  วัชรสินธพชัย 


ห้องประชุมประเสริฐ ผลดี (9201)ชั้น2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557, 9.00-15.30น.http://

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 084-641-6768  (จำกัดจำนวนที่นั่ง180ท่าน) 
ผู้เข้าชม : 869 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys