Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ISO50001 - ฟรี ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินขอใบรับรอง โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการประหยัดและจัดการพลังงาน
ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดให้มีการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบมาตรฐาน ISO และการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO50001 โดยสถาบันผู้ให้การรับรองมาตรฐานสากล (Certification Body-CB) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดให้มีการอบรมสัมมนาหลักสูตร "กลยุทธ์การบริหารจัดการพลังงานที่ดี มาตรฐาน ISO50001 ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับผู้บริหาร" ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4  เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานสมัครเข้ารับการอบรสัมมนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
       
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  หรือแบบตอบรับการอบรมสัมมนาฯ ดังกล่าวได้ที่ www.kasetentech.org  โครงการประหยัดและจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร 
และจัดส่งมาที่หมายเลข 0 2954 6663 ภายในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอำพล  วรธงไชย โทรศัพท์  08 0455 4240
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 , 08.30 - 12.00 น.http://www.kasetentech.org

นายอำพล วรธงไชยนายอำพล  วรธงไชย 
โทรศัพท์  08 0455 4240
www.kasetentech.org  
ผู้เข้าชม : 835 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys