Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 
     ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง การขับรถที่ถูกต้อง การบรรจุ การปฏิบัติอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ป้ายสัญญาลักษณ์ต่างๆ รวมถึงสินค้าที่เป็นอันตรายรายแต่ละประเภท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญมากต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสากล 
     หลักสูตร “การขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี...มีประสิทธิภาพ” จึงเป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่จะช่วยให้พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่ง มีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และยังช่วยให้พนังงานขับรถได้ทราบถึงขึ้นตอนและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน


       ความสำคัญของการขนส่งและความหมายของวัตถุอันตราย
       ประเภทของสินค้าอันตราย
       กำหนดชื่อสินอันตราย ตามกำหนดของ UN
       ความหมายของการติดป้ายสินค้า และการติดป้ายที่รถ ฉลาก เครื่องหมายที่รถ
       เอกสารที่ต้องมีไว้ประจำรถ
       รูปแบบ / เงื่อนไขในการขนส่งตาม DAR
       การเตรียมกาก่อนการขนส่ง
       ข้อกำหนดการขนถ่ายสินค้าอันตราย
       การปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับเหตุฉุกเฉิน
       ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถขนส่งสินค้าอันตราย
       เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับรถบรรทุกอันตราย
       ลักษณะความเป็นอันตรายของสินค้าแต่ละประเภท
       ตัวอย่างการรายงานอุบัติเหตุ
       จิตใต้สำนักการทำงาน กับความปลอดภัย
       การป้องการอุบัติเหตุในการขนส่ง
       กริยามารยาทในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า


อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี


โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4773

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 3722 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys