Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Negotiation Strategies for Win Win
 
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จ
การเจรจาต่อรองเป็นพื้นฐาน หรือตัวช่วยที่สำคัญที่ทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ หลักสูตร“ Negotiation Strategies  For Win Win”  เป็นหลักสูตรที่รวบรวม เทคนิคการเจรจาต่อรองที่สำคัญ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถสร้างความเป็นต่อในการดำเนินธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังจะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร
หัวข้อการสัมมนา
ความสำคัญในการเจรจาต่อรอง ประเภทการเจรจาต่อรอง
วัตถุประสงค์การเจรจาต่อรอง
สิ่งที่ควรและไม่ควรสำหรับการเจรจาต่อรอง
วิเคราะห์เทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ
หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบ M H Model
วิเคราะห์ขอบเขตการเจรจาต่อรองแบบ ZOPA และ TOM Model
วิธีการจัดการเมื่อมีข้อขัดแย้ง และการแก้ไขสถานการณ์
การเตรียมตัวเพื่อเจรจาต่อรอง
วิเคราะห์สาเหตุที่คนกลัวการเจรจาต่อรอง
สร้างกลไกการต่อรองแบบ Three Ws Model
ข้อหลีกเลี่ยงในการเจรจาต่อรองเพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
กรณีศึกษา Workshopและชมวีดิทัศน์
 
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจในหลักการเจรจาต่อรอง
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทีมงาน ในเรื่องการเจรจาต่อรอง
สร้างหลักการเจรจาต่อรองผ่านกระบวนการจิตวิทยา เพื่อให้เป็นแต้มต่อทางธุรกิจ
วิธีการสัมมนา :
• ดัดแปลงมาจาก หลักสูตร “Essential Negotiation” Notre Dame University
• แนวการสอนเป็นรูปแบบที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Professional Learning Method)
• จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ Work Shop ได้ทำ Work Shop รายบุคคล
• บทบาทสมมุติ
• กรณีศึกษา (Case Studies)
• ชมวีดีทัศน์

วันที่อบรม :
วันที่ 15 – 16  พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ :โรงแรม ปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพ

วิทยากร :
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย สำเร็จการศึกษาโดยตรง ด้านการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวใจ
• Certificate of Negotiation Essential, Notre Dame University, USA
• Certificate of Advance Negotiation, Notre Dame University, USA
• Certificate of Principle of Persuasion (POP) Workshop: (Base on Scientific Research of Dr.Robert Cialdini, Author, Influence :Science & Practice: The New York Time Business Best Seller for over 16 weeks)
• Certificate of Strategies for Conflict Management Program from Notre Dame University, USA
• Certificate of Expert Sales Management Program from University of San Francisco, USA
• Certificate of Transitioning to Sales Management Program from University of San Francisco, USA

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2557, 09.00-16.30 น.

12000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

www.stepplustraining.com

นางสาวอังคณา สุวรรณชาตรีโทร 02 349 1788 , 080 620 8877
ผู้เข้าชม : 506 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys