Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Certificate for Cloud Specialists รุ่นที่ 2
 
Key Highlights
    - เรียนรู้การบริหารจัดการระบบ Cloud ทั้ง 5 ด้าน Cloud Architecture, Cloud Technology, Cloud Resource Management, Cloud Services และ Cloud Security
    - ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Cloud Software ชั้นนำระดับโลก OpenStack, CloudStack, Amazon Cloud, Google Cloud และ Microsoft Cloud
    - มุ่งเน้นพัฒนาระบบ Private Cloud ขององค์กรได้เอง เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
    - เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านคลาวด์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    - เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์ให้กับบุคลากรด้านไอทีของประเทศ
    - เพื่อพัฒนาบุคลากรไอทีด้านคลาวด์ของประเทศไทยให้มีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการขยายตัวของความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ
    - เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านคลาวด์ที่พร้อมทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งให้บริการด้านคลาวด์หรือต้องการดำเนินโครงการริเริ่มเกี่ยวกับคลาวด์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
    - ผู้ที่จบสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่มีความรู้พื้นฐานทางระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร
    - ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้บริหารระบบเครื่อง (system administrator) หรือผู้บริหารระบบเครือข่าย (network administrator) หรือบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ด้านระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ซึ่งต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลาวด์


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
    - ความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing ในองค์ความรู้หลัก 5 ด้าน ได้แก่ Cloud Architecture, Cloud Technology, Cloud Resource Management, Cloud Security และ Cloud Services ซึ่งที่เป็นที่ต้องการของบริษัท/หน่วยงานที่ให้บริการด้านคลาวด์หรือต้องการใช้คลาวด์ในการดำเนินธุรกิจ
    - สามารถพัฒนาระบบ Private Cloud ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
    - บุคลากรที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญและพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศ รวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระยะเวลาหลักสูตร
    - เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2557
    - กำหนดฝึกอบรมระหว่าง เดือนมิถุนายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาๆ ละ 9 สัปดาห์ (อบรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์)
    - ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานชั้นนำในต่างประเทศ


ทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรรับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Computing จากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จํากัด และหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกสำนักคอมพิวเตอร์ เลขที่ 272 ถนนพระราม

กำหนดฝึกอบรมระหว่าง เดือนมิถุนายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558, เวลา 09.00 – 16.00 น.

200,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/cloudhrd2014-1

สถาบันวิทยาการ สวทช. และมหาวิทยาลัยมหิดลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         Call Center: คุณจรัสศรี ปักกัดตัง โทรศัพท์ 0 2354 4333 มือถือ 08 7553 6082
         Fax: 0 2354 7333
         E-mail: 
ผู้เข้าชม : 653 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys