Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสั่งซื้อและบริหารคลังสินค้า By HRDZENTER
 
        เป้าหมายในการดำเนินงานบริการ ควรมุ่งไปที่ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจด้านบริการ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง ถ้าขาดแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง จะส่งผลเสียต่อธุรกิจ ที่ทำอยู่อันได้แก่ การเสียโอกาสในการขาย สินค้าคงคลังที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า มูลค่าของ Stock , สินค้ามากหรือน้อยไป สินค้าชำรุดเสียหาย สินค้า Death Stock ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทลดลง รวมถึงผลกำไรที่บริษัทจะรับก็ต้องสูญเสียไปเนื่องจากการบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานในด้านการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลังจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดี

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาการสั่งซื้อสินค้า
2. สามารถคำนวณการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมา  Stock   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถควบคุมปริมาณสินค้าได้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าได้
4. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ Stock สินค้าได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถคำนวณหาศักยภาพที่แท้จริงในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้


1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสั่งซื้อ
2. การคำนวณการสั่งซื้อการควบคุมสินค้าคงคลัง
3. การแบ่งกลุ่มสินค้า (Product moving code)
4. มาตรฐานการรับเข้าและการจัดเก็บ
5. ความสำคัญของมูลค่าต้นทุนสินค้าคงคลัง (Month of supply)
6. ความสำคัญของประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Fulfillment Rate)
7. การจัดระดับของ Stock สินค้า  (Stock Level) 


8. การคำนวณหาศักยภาพที่แท้จริงของลูกค้า ในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท
9. การนำ KPI มาวัดค่าการดำเนินงาน


ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน HRD ZENTER ด้านจัดซื้อและคลังสินค้า


โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557, 08.30 - 16.30 น.

3900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com

พัชมน นัยนา

HRD ZENTER

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
089-773-7091  ,  089-606-0444
www.hrdzenter.com
www.facebook.com/hrd.zenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com

ผู้เข้าชม : 514 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys