Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2557
 
 โครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 (NEW Entrepreneurs Creation – NEC) ปี 2557 โดย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สนับสนุนนักศึกษาใหม่ ผู้ว่างงานและพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพให้สร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและโอกาสขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 

     สถาบันคีนันแห่งเอเซียได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มาเป็นระยะเวลา 8 ปี อย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและทวีปเอเซียมีพันธกิจเพื่อพัฒนาและเสริมความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) โดยมีประสบการณ์ในการบริหารให้คำ ปรึกษาแก่ SMEs กว่า 400 บริษัทหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุค AEC 
อบรม 12 วัน (96 ชั่วโมง) ประกอบด้วย
Ÿ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่
Ÿ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในยุคประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน  (AEC)
Ÿ กลยุทธ์ทางการตลาด
Ÿ การจัดการด้านการผลิตหรือบริการ
Ÿ การบริหารองค์กรและบุคลากร
Ÿ การบริหารทางการเงิน  / บัญชี
Ÿ การนำเข้าส่งออก 
Ÿการวางแผนภาษี 
Ÿ e-commerce
ŸŸโมเดลธุรกิจ Business model cavas
Ÿ การจัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอแผนการธุรกิจรายบุคคล
  □ การศึกษาดูงาน , การสร้างเครือข่ายธุรกิจ 
  □ การทดลองขายสินค้า


ผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงแรมเคยู โฮม ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

รุ่นที่ 1 วันที่ 5 เม.ย.— 18 พ.ค. 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พ.ค.— 29 มิ.ย. 2557, 09.00-18.00 น.

(ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.kiasia.org

น.ส.อรกช ตันติวัฒนกุลชัย

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย

โทร. 0-2229-3131 ต่อ 322 แฟกซ์ 0-2229-3130 
อีเมล์ orakott@kiasia.org
ผู้เข้าชม : 529 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys