Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“โครงการฝึกอบรมศิลปะแห่งความสำเร็จ” 3 ZONE (ความสุข การพูด การเขียน)
 
หลักการและเหตุผล
การสื่อสารด้าน “การพูด”และ“การเขียน” เพื่อเข้าถึงมวลชนอย่างบรรลุผล เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ และหัวใจสำคัญของการ “เข้าถึง” เพื่อ “เชื่อมสัมพันธ์” กับมนุษย์ในยุคปัจจุบันให้บรรลุผลอย่างเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการเรียนรู้ศิลปะทางการพูดและเขียนในลำดับแรกก็คือการสื่อสาร และส่งสาระสำคัญไปสู่มนุษย์ให้เกิด“ความสุข”ให้เขาสามารถปลดปล่อยความคับข้องหมองใจหรือความเคร่งเครียด     อันจะเป็นตัวปิดกั้นความรู้ที่จิตวิญญาณต้องการจะได้รับการถ่ายทอดจากจากผู้มีความเชี่ยวชาญ เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์
โครงการ “การฝึกอบรมศิลปะแห่งความสำเร็จ” จึงเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนทุกเพศทุกวัยให้ “เข้าใจ”และ“เข้าถึง” ศาสตร์ที่ตัวเองสนใจได้อย่างตรงเป้าหมายที่สุด ด้วยแนวคิดที่เริ่มจากตัวเองสู่ทฤษฎีดีงานวิจัย A MODEL OF THE SOCIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT (รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคม) ส่งผ่านไปยังผู้คนรอบข้าง ทุกสรรพสิ่งด้วยพลังแห่งความสุขจากหัวใจ ให้เกิดความรัก เมตตา เสียสละให้โดยปราศจากเงื่อนไข ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสุขกายสุขใจ สามารถปลดปล่อยความเครียดและปัญหาในทุกๆ ด้านจนผู้เรียนรู้สามารถเป็นทั้ง“ผู้นำ”และ“ผู้ตาม” ได้อย่างมีความสุขล้นใจ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญได้นำหัวใจที่เปิดรับของผู้คนที่เต็มไปด้วยความสุขและพร้อมจะเรียนรู้ในเรื่องการสื่อสารทางด้าน “การพูด” และ “การเขียน” มาเป็นธงนำในการเข้าฝึกอบรม จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวนำไปประกอบเป็นอาชีพ นำไปบริหารจัดการชีวิตทั้งส่วนตัวและหมู่คณะ นำพาซึ่งเม็ดเงินมหาศาลมาสู่โลกใบใหม่ของตน โลกที่เต็มไปด้วย “ความสุข” จากการสื่อสารทั้งด้าน “การพูด” และ “การเขียน” อย่างเต็มภาคภูมิ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อฝึก “วางใจ” ปล่อยวางและให้อภัยในทุกสิ่ง การ “วางใจ” ที่ดีคือ วางแล้ววางเฉย ให้แล้วให้เลยไม่ต้องเก็บกลับมาคิดถึงผลที่จะไดรับ
๒. เพื่อฝึก “จับใจ” คือจับความรู้สึกที่ใจให้บ่อยที่สุด จับว่าใจเราไวต่อความโกรธ เกลียด อิจฉา เสียใจ กลัว สักเพียงใด จะสามารถรับอารมณ์ทุกข์ทั้งหลายได้เร็วขึ้น
๓. เพื่อฝึก “รู้ใจ” แน่นอนที่สุด ใจดวงแรกที่ควรรู้ก็คือใจของเราพยายามสกัดกั้นความคิดที่ว่าใครจะคิดไม่ดีกับเราออกไป อย่าให้เกิดทุกข์เพราะเราคิดไปเอง เมื่อเรารู้ใจตัวเอง เราจะ “นิ่ง” เป็น
๔. เพื่อฝึก “หมดใจ” หมดคือฝึกลบความคิดที่เป็นพิษต่อใจให้หมด ความอยาก ไม่อยาก ตัวตน หัวโขน หน้าตา ภาพลักษณ์ พักใจเสียบ้าง ด้วยการวางของหนักๆ นี้ลง เมื่อใดที่วางได้ เมื่อนั้นจะค้นพบความสุขที่แท้จริง
๕. เพื่อฝึก “รักษาหัวใจ” เมื่อฝึกทั้งสี่อย่างจนเกิดความชำนาญ ฝึกที่สำคัญก็คือ ฝึกรักษาหัวใจที่สุขสงบเอาไว้เพราะยามใดที่มีของร้อนเข้ามากระทบก็จะสามารถเบนเข็มมาหาเส้นทางที่สงบร่มเย็นได้โดยไม่ยาก

กลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มหนุ่มสาววัยทำงานเริ่มต้น และวัยที่มีประสบการณ์ชีวิต กำลังเผชิญกับปัญหาท้าทายที่ทำให้ชีวิตต้องขาดความรื่นรมย์ และปรารถนาที่จะผ่านปัญหาต่างๆ พร้อมเติมเต็มชีวิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ ชอบที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เพื่อสร้างสีสันและการเรียนรู้อย่างมีความสุข กระหายการบริโภคสนุกสนานให้อารมณ์รักศิลปะและงานวรรณศิลป์ พร้อมกับอิสระแห่งอารมณ์ผสมแง่คิดประจำใจ ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็น
๒. กลุ่มเป้าหมายรอง
กลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาว วัยผลิบาน ชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิต ตั้งเป้าหมายให้ชีวิตอย่างชัดเจน
ปรารถนาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมต่อการรับใช้สังคม ค้นหาไอเดียสร้างสรรค์ สร้างความสุข
อารมณ์ดี EQ สูง มองโลกในแง่ดี เปิกใจกว้าง และยินดีสัมผัสงานของคนร่วมสมัย
๓. กลุ่มเป้าหมายสำคัญ
คนที่มีหัวใจใฝ่รู้ธรรม 
หัวข้อฝึกอบรม
๑. โซนA : โซนศิลปะแห่งความสุขความสำเร็จ Happy Plaza Zone
หัวข้อ “ความฉาดทางสังคมผสมกลมดิก”
๒. โซนB : โซนศิลปะแห่งการพูด(ฉลาดพูดอย่างเต็มศิลป์) 
Art of Speech : Inclusive Wise Speaking 
๓. โซนC : โซนศิลปะแห่งการเขียน(ฉลาดเขียนอย่างเต็มศิลป์) 
Art of Writing : Absolute Smart Writing
วิธีการฝึกอบรม
สถาบันการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมศิลปะแห่งความสำเร็จการพูดและการเขียนประกอบด้วย
๑. การฟังบรรยายประสบการณ์ของวิทยากรผู้มีความรู้
๒. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมด้วยกัน
๓. กิจกรรม Workshop ระดมสมอง


ระยะเวลาการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมศิลปะแห่งความสำเร็จการพูดและการเขียนมีระยะเวลาการอบรม                                    รุ่นละ ๒ วัน โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
โซน A วันที่   ๒๒ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โซน B วันที่   ๘ – ๙ มี.ค. ๒๕๕๗     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โซน C วันที่   ๒๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๗     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วิทยากร                                                                                                                                 
      อาจารย์ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนแนวความรู้คู่ความบันเทิง(Edutainment)บรรณาธิการร้อยล้าน,นักเขียนมือทอง,นักพูดฝีปากคมกริบ,ผู้ออกแบบโมเดลความสำเร็จในชีวิตและผู้ค้นพบสุดยอดแห่งศาสตร์การเรียนรู้แนวใหม่นำสมัย

สถานที่ฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย                              ราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประโยชน์ที่จะได้รับ  
๑. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ค้นพบ และเข้าถึงความหมายของ“ความสุข” ได้อย่างตรงเป้าหมายที่สุด
๒. ได้ค้นพบวิธีการก้าวสู่ความสุขด้วยวิธีง่ายในสไตล์ไทยธรรม โดยอาศัยหลักธรรมมะและธรรมชาติต่อยอด
๓. สำหรับผู้เลือกอบรมในข้อ๒. โซนศิลปะแห่งการพูด(ฉลาดพูดอย่างเต็มศิลป์) จะสามารถนำศิลปะแห่งการพูดทฤษฎีหลากหลายของการพูดในเชิงลึกจากพูดเชี่ยวชาญทางด้านการพูด ไปประยุกต์ใช้กับชีวิต และนำไปประกอบอาชีพได้
๔. สำหรับผู้เลือกอบรมในข้อ๓. โซนศิลปะแห่งการเขียน(ฉลาดเขียนอย่างเต็มศิลป์) จะสามารถนำศิลปะการเขียน ทฤษฎีหลากหลายของการเขียนในเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในการเขียน ไปประยุกต์ใช้กับชีวิต และนำไปประกอบอาชีพได้
๕. สำหรับผู้เลือกอบรมในทุกหัวข้อ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพได้ สร้างเม็ดเงินได้อย่างไร้ขอบเขต
๖. ผู้อบรมได้ค้นพบมิตรภาพกับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้อย่างไร้ขอบเขต
๗. ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามกับผู้ริเริ่มโครงการปวารณาตัวรับใช้พระธรรมและสังคมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๘. เติมรักเต็มรู้กับความหมายของคำว่า“ให้”จากผู้ริเริ่มโครงการ สามารถไปปรับใช้กับแรงบันดาลใจนำไปสร้างสรรค์สังคม และเป็นประโยชน์ต่ออาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
การประเมินผลและการรับรองผล
ในการอบรมเมื่อผู้เข้าอบรมได้อบรมจนครบตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน        อบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับรองว่าได้ผ่านการอบรม
“โครงการฝึกอบรมศิลปะแห่งความสำเร็จการพูดและการเขียน”


โซน A วันที่   ๒๒ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โซน B วันที่   ๘ – ๙ มี.ค. ๒๕๕๗     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
โซน C วันที่   ๒๒ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๗     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


 อาจารย์ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ท่านเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนแนวความรู้คู่ความบันเทิง(Edutainment)บรรณาธิการร้อยล้าน,นักเขียนมือทอง,นักพูดฝีปากคมกริบ,ผู้ออกแบบโมเดลความสำเร็จในชีวิตและผู้ค้นพบสุดยอดแห่งศาสตร์การเรียนรู้แนวใหม่นำสมัย

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย รา

โซน A วันที่ ๒๒ – ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โซน B วันที่ ๘ – ๙ มี.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐, ๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.

4500 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411644372424201&set=a.1401076936814278.1073741830.100007359553291&type=1&theater

ออย

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ที่อยู่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่๑ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๖๑,
๐๘๓-๐๓๔-๒๓๓๖ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๑๐๘๐ E-mail: ssru_training@hotmail.com Facebook: www.facebook.com/ssrutraining

ผู้เข้าชม : 567 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys