Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก
 

                  ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ในการวัดขนาดความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ การผลิตปริมาณมากที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นผลิตขึ้นจากการประกอบชิ้นส่วนต่างๆความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดขนาดอาจทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีขนาดไม่ตรงตามข้อกำหนด(Specification) และไม่สามารถประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปได้จะเกิดของเสียจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาระบบบริหารงานคุณภาพจึงได้กำหนดให้องค์การใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ การสอบเทียบเครื่องมือวัดจึงเป็นกิจกรรมสำคัญและจำเป็นในการพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือวัดเพื่อให้ผู้ใช้ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์สามารถสอบเทียบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือเหล่านี้ได้เองโดยได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง สมาคมฯ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทดสอบและสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตามวิธีมาตรฐานสากล ISO 3611 และ ISO 3599 ตามลำดับ นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของการวัดและความยาวชนิดต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ในการใช้และการบำรุงรักษาเกจบล็อก


สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ได้ทราบถึงโครงสร้างหลักการของเครื่องมือวัดและมาตรฐานของความยาว
2. ได้ทราบถึงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนจากการวัด เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
3. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการใช้ Gauge Blocks และ Optical Flat


คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนา
ควรเป็นช่างเทคนิค/วิศวกรผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปวันแรก
􀂉 เครื่องมือวัดและมาตรฐานของการวัดที่ใช้ในการวัดความยาว
􀂉 โครงสร้าง/หลักการ การใช้และการบำรุงรักษา Micrometer,Vernier Caliper, Dial Gauge, Dial Indicator, Venier Height Gauge
􀂉 การทดสอบและสอบเทียบ Vernier Caliper ตามวิธีการใน ISO 3599
􀂉 ปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ Vernier Caliper


วันที่สอง
􀂉 ความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ
􀂉 การใช้ Optical Flat
􀂉 การทดสอบและสอบเทียบ
􀂉 ไมโครมิเตอร์ตามวิธีการใน ISO 3611
􀂉 ปฏิบัติการสอบเทียบไมโครมิเตอร์1. คุณสมโภชน์ บุญสนิท นักวิทยาศาสตร์ 7ว
2. คุณบุญธรรม ลิมป์ปิยพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ 6
3. คุณเยาวลักษณ์ ล้อมรื่น นักวิทยาศาสตร์ 6
กรมวิทยาศาสตร์บริการห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18

รุ่นที่ 134 : วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2552, 09.00-16.30 น.

สมาชิก 3,531 บาท , บุคคลทั่วไป 4,066 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tpif.or.th/course/pdf/I/I09CL008P.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 5356 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys