Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเข้มข้น รุ่น 10
 
หลักการและเหตุผล

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาในการสัมภาษณ์งานแบบนี้ไหม
1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน 
2. ตัดสินใจผิดพลาดไม่จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน 
3. ผู้มาสมัครงานคนโน้นก็ดี คนนี้ก็เด่น ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนไหนดี ?
4. ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมนะ แต่ยังไม่โดนใจ แล้วจะเลือกดีไหมหนอ ?
ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และเทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน ของวิทยากรในการทำงานองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถสัมภาษณ์และคัดครองบุคลากรแบบเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบทดลองงาน 


วัตถุประสงค์  
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใหม่ๆ ในการสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่
2. เสริมสร้างทักษะในการสร้างข้อคำถามเชิงพฤติกรรมในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่
3. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นทั้งคนเก่งและคนดีตามที่องค์กรต้องการ
4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หัวข้อการอบรม
ส่วนที่  1  :  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1. หัวใจสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management and Human Resource Development : HRM & HRD)
2. กระบวนการสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน
ส่วนที่ 2  :  ยอดบุคลากรแบบไหนที่องค์กรชั้นนำปรารถนา
• 5 เก่ง + 2 ดี สุดยอดบุคลากรที่องค์กรชั้นนำปรารถนา
ส่วนที่  3  :  3 เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร
1. เครื่องมือการทดสอบ
2. เครื่องมือในการสัมภาษณ์
3. เครื่องมือในการตรวจสอบ
ส่วนที่ 4  :  สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงานวัฒนธรรมองค์กร
1. เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะกับงานและองค์กร
2. ตัวอย่างชุดคำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งาน
3. ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับ Competency ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
4. Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์
Workshop 1 รายละเอียด ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แชร์-โชว์-ใช้ :             สุดยอดเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ
Tacit Knowledge       โดยการระดมความคิดดีๆ โดยดึงองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานที่เป็นองค์ความรู้ประเภท Tacit Knowledge ที่มีอยู่ในตัวผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้องค์กรความรู้ประเภท Explicit Knowledge  เพื่อให้องค์กรรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือประกอบ การสัมภาษณ์งาน         

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์งานสมัยใหม่ (Modern Interview Techniques)
• เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบทดลองงาน 
Workshop 1 รายละเอียด ผลที่คาดว่าจะได้รับ
Role Play :            
การสัมภาษณ์งาน    
STAR Technique ฝึกฝนการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบทดลองงาน        โดยใช้ Competency เป็นองค์ประกอบในการสัมภาษณ์งาน ได้ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม
(STAR Technique) 


วิทยากร อาจารย์ธนุเดช ธานี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง จากประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี  อาทิเช่น บริษัท เซ้าท์อีสเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด, บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด และได้รับเชิญจาก Thammasat Business School เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Human Resources & Organizational Development : HR & OD) หัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลงาน


โรงแรมอไร้ซ สุขุมวิท 26

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3,800 บาท (รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างตลอดการสัมมนา) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-8929330

ผู้เข้าชม : 3328 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys