Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“ล้านไอเดีย สู่ร้านค้า พัฒนาร้านคุณ”
 
ในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น มีอำนาจการต่อรองและการแข่งขันที่รุนแรง การที่องค์การจะประสบความสำเร็จได้จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาร้านค้า  และให้ความสำคัญกับคนหรือบุคลากรในองค์การ เพราะทั้งสองสิ่งจะส่งผลทำให้ เกิดการได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ตลอดจนสามารถปรับปรุงร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
ด้วยเหตุนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงาน โครงการสัมมนาด้านบริหารธุรกิจให้กับบุคคลภายนอกในหัวข้อ  “ล้านไอเดีย สู่ร้านค้า พัฒนาร้านคุณ”  

เวลา รายการ
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 พิธีเปิด
โดย ดร. พงษ์พัฒน์ รักอารมณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
09.15 – 10.15 การตลาดค้าปลีก  
โดย อ.ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน
อ.สมิตา  กลิ่นพงศ์
10.15 – 10.30 Coffee Break
10.30 – 12.00 ปลุกความกล้าพัฒนา..ดีไซน์
โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 ปลุกความกล้าพัฒนา..บุคคล
โดย  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 15.30 Workshop
15.30 – 16.00 กิจกรรมลุ้นของรางวัลจากคณะบริหารธุรกิจ  และ ปิดการสัมมนา


วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และอาจารย์จาก คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

ณ ห้อง 7-100 อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557, 09.00 - 16.00 น.http://www.rsucis.com/rsubbatraining/hrm

คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต อ. สมิตา  กลิ่นพงศ์                   087-034-8220
 อ. ธีร์ยภัทร  ชินณพัฒน์โภคิน       084-652-8585

ผู้เข้าชม : 801 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys