Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาฟรี ที่ท่านไม่ควรพลาด “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า” วันที่ 20 ธ.ค. 56
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญฟังการสัมมนา “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า”

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา ในหัวข้อ... "ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า"
เพื่อให้ผู้ที่สนใจในภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร ได้เตรียมพร้อมรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการเกษตรในอีก 10 ปี ข้างหน้า กับกูรูภาคเกษตร

ในการเตรียมความพร้อมวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร

สัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 2-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ. แจ้งวัฒนะ

ในงานนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรร่วม 3 ท่าน ดังนี้ 
•นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
•นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
•นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
*** ดำเนินการเสวนาโดย ดร. มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ***

งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา โดยท่านสามารถส่งใบตอบรับ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง) กลับมา ภายในวันพุธที่ 18 ธ.ค. 56
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณสุนทรียา หรือคุณสุนันพร โทรศัพท์ 02-832-0956 โทรสาร 02-677-9059 

E-mail : soontareeyakar@pim.ac.th หรือ sununpornpli@pim.ac.thสัมมนา“ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า”
ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ 2-3  ชั้น 3  
อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
13.00 -13.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
13.30 -13.40 น. เปิดการสัมมนาโดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
13.40 -15.30 น. เสวนาหัวข้อ “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า” 

-บทบาทกรมพัฒนาที่ดินในการจัดสรรทรัพยากรเกษตร(ดินและน้ำ) ในปัจจุบันและอนาคต และการจัดแบ่งโซนนิ่งเกษตร โดย นายอภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

-บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตร( Smart Famer ) โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

-บทบาทของธนาคารต่อธุรกิจเกษตรในปัจจุบันและอนาคต และการส่งเสริมธุรกิจเกษตรกับเกษตรกรทั้งด้านการเงิน สินเชื่อ และสหกรณ์
โดย นายลักษณ์ วจนานวัช  ผู้จัดการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ดำเนินการเสวนาและสรุปโดย  นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
-ภาพรวมธุรกิจเกษตรประเทศไทยและการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในอนาคต

15.30 - 15.55 น.ถาม-ตอบ
15.55 - 16.00 น.มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร และถ่ายภาพร่วมกัน
16.00 น. จบการสัมมนา และรับประทานอาหารว่าง


•นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
•นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
•นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ 2-3 ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556, 13.00-16.00 น.http://

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณสุนทรียา หรือคุณสุนันพร                        โทรศัพท์02-832-0956 โทรสาร 02-677-9059 
E-mail : soontareeyakar@pim.ac.th หรือ sununpornpli@pim.ac.th

ผู้เข้าชม : 935 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys