Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์
 
      ปัจจุบันการบริหารทีมงานถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกๆหน่วยงานในองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ดังนั้น ในหลายองค์การจึงวางบทบาทผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers) ในการบริหารทีมงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารทีมงาน เพื่อให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ขวัญกำลังใจ (Morale)ความพอใจ ความผูกพัน ซึ่งส่งผลให้ทีมงานสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ หน้าที่หนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารหน่วยงานก็คือการให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับหลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน (Line Managers)  หัวหน้าโครงการ (Project Manager) หรือเจ้าของกิจการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน 
 


ความรู้สำหรับที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษา
 ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
 ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (ตามทฤษฎีของ Maslow)
 พฤติกรรมของมนุษย์
ความแตกต่างระหว่างบุคคลตามแนวคิด
 จริต 6
 Generations
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา
ประเภทของการให้คำปรึกษา  
คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
ขั้นตอนและเทคนิคในการให้คำปรึกษา
การจูงใจเพื่อผลักดันพฤติกรรมบวก
เทคนิคในการสื่อสารเพื่อการปรึกษาที่ดี : การใช้คำพูด  ท่าทาง และ การฟังที่ได้ผล
การใช้คำถามและการคุมบรรยากาศในการปรึกษา
สิ่งที่ควรพึงระวังในการให้คำปรึกษา


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการบริหาร

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4695

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 2238 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys