Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
HRD for New HRD Staff
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่
มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้
        1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 
        2. สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Tool)  ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร


    1 ความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management : HRM)    และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) 
    2 ภาพรวมของระบบงาน HR  
    3 ภารกิจงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
    4 ภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
           > การพัฒนารายบุคคล (Individual Development)
           > การพัฒนาสายอาชีพ(Career  Development)
           > การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
           > การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
    5 HRD Tools


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR (ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี)

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4741

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 3091 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys