Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
 
     องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้แผนการดำเนินงานทั้งหลายเกิดเป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้การฝึกอบรมจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานตอบสนองวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์การได้


1 ความสำคัญของการบริหารงานฝึกอบรม
2 เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม
3 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
            > การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
            > การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
            > การเขียนโครงการฝึกอบรม
            > การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR (ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี)

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4742

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 3414 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys